Previous
Next

WHY GTBS?

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรในระดับปริญญาโท-เอกของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็น หลักสูตรที่ดีเทียบเท่ามหาวิทยาลัยทางด้านบริหารธุรกิจชั้นนำของโลก

การเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมโครงการ PIM (Partnership in International Management) ซึ่งเป็น โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกกว่า 60 แห่ง สะท้อนถึงมาตรฐานที่ดีเทียบเท่ากัน นักศึกษาที่ศึกษาในระดับปริญญาโทของคณะฯ จึงมีโอกาสที่จะได้ไปศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เหล่านี้

นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้เป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้นำด้านหลักสูตรปริญญาโท-เอก ซึ่งจะเห็นได้จากการที่คณะฯ เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรก ที่ริเริ่มให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ คือ MBA XMBA MBA-HRM MRE MAP MSMIS MiM MIF GEMBA Ph.D. นั่นย่อมสะท้อนถึง ความคิดสร้างสรรค์และการไม่ยอมหยุดนิ่งในการพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

หลักสูตรการศึกษา

Academic Program

PRESIDENT MESSAGE

“ทุกคนต่างต้องทำหน้าที่ของตนเอง” เป็นคำพูดที่ผมจะบอกกับทุกคนเสมอ ในรอบปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) แพร่ระบาด

ศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์

ความพยายามสร้างระบบนิเวศของ TBS ให้สอดคล้องกับพลวัตของเทคโนโลยีและโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งนอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว นักศึกษาจำเป็นต้องมีประสบการณ์ตรงด้วยการเรียนรู้เรื่องธุรกิจจากผู้ประกอบการจริง จึงจะสามารถพัฒนา Soft Skills สําหรับการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่รู้จริง ทําเป็น เราปรับหลักสูตรในทุกระดับของ TBS ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางธุรกิจในยุค Disruption ที่ต้องมีความยืดหยุ่นและความรวดเร็วในการปรับเปลี่ยน โดยยึดหลักแนวคิด Stronger Together ซึ่งหมายถึง การดำเนินการในทุก ๆ ด้าน หากมีการทำงานประสานกัน ร่วมมือกัน ก็จะสร้างความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 

ข่าวสารล่าสุด

 
06เม.ย.

วันจักรี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์
13เม.ย.

วันสงกรานต์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์
06เม.ย.

วันจักรี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์
06เม.ย.

วันจักรี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์
06เม.ย.

วันจักรี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์
06เม.ย.

วันจักรี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์
No event found!