กำหนดการรับสมัคร

ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

หลักสูตรการศึกษา

เป้ารับ

สมัครเรียน

ทวิภาค

โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ 

160

บัดนี้ – 6 พ.ค. 67

 • กำหนดการรับสมัคร : บัดนี้ – 6 พ.ค. 67
 • Open House : –
 • ยื่นผลคะแนน : บัดนี้ – 6 พ.ค. 67
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1) : 21 ก.พ. 67 
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 2) : 21 พ.ค. 67
 • วันสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1) : 2 มี.ค. 67
 • วันสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 2) : 8 มิ.ย. 67
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 1) : 25 มี.ค. 67 
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 2) : 14 มิ.ย. 67
 • รายงานตัว (รอบที่ 1) : 3 – 5 เม.ย. 67
 • รายงานตัว (รอบที่ 2) : 2 – 4 ก.ค. 67
 • ปฐมนิเทศ : 4 – 6 ส.ค. 66
 • เปิด Pre-course : –
 • เปิดภาค 1/2567 : สิงหาคม 67

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

50

บัดนี้ – 6 พ.ค. 67 

 • กำหนดการรับสมัคร : บัดนี้ – 6 พ.ค. 67
 • Open House : 6 เม.ย. 67
 • ยื่นผลคะแนน : บัดนี้ – 6 พ.ค. 67
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1) : 26 ก.พ. 67
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 2) : 20 พ.ค. 67
 • วันสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1) : 16 มี.ค. 67
 • วันสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 2) : 15 มิ.ย. 67
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 1) : 25 มี.ค. 67
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 2) : 24 มิ.ย. 67
 • รายงานตัว (รอบที่ 1) : 25 – 31 มี.ค. 67
 • รายงานตัว (รอบที่ 2) : 24 – 30 มิ.ย. 67
 • ปฐมนิเทศ : –
 • เปิด Pre-course : –
 • เปิดภาค 1/2567 : สิงหาคม 67

โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

70

บัดนี้ – 6 พ.ค. 67

 • กำหนดการรับสมัคร : บัดนี้ – 6 พ.ค. 67
 • Open House : Online 5 มี.ค. 67
 • ยื่นผลคะแนน : ภายใน 6 พ.ค. 67
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 17 พ.ค. 67
 • วันสอบสัมภาษณ์ : 18 พ.ค. 67
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 27 พ.ค. 67
 • รายงานตัว : 30 – 31 พ.ค. 67
 • ปฐมนิเทศ : –
 • เปิด Pre-course : มิ.ย. – ก.ค. 67
 • เปิดภาค 1/2567 : สิงหาคม 67

โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ

50

บัดนี้ – 6 พ.ค. 67

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 3

 • กำหนดการรับสมัคร : บัดนี้ – 1 ก.พ. 66
 • Open House : –
 • ยื่นผลคะแนนรอบที่ 1* : ภายใน 1 ก.พ. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1* : 8 ก.พ. 66
 • วันสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1* : 11 ก.พ. 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1* : 17 ก.พ. 66
 • รายงานตัวรอบที่ 1* : 27 – 30 พ.ค. 65
 • ปฐมนิเทศ : –
 • เปิด Pre-course: 
 • เปิดภาค 1/2566 : สิงหาคม 2566
 • กำหนดการรับสมัคร : บัดนี้ – 1 ก.พ. 66
 • Open House : –
 • ยื่นผลคะแนนรอบที่ 1* : ภายใน 1 ก.พ. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1* : 8 ก.พ. 66
 • วันสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1* : 11 ก.พ. 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1* : 17 ก.พ. 66
 • รายงานตัวรอบที่ 1* : 27 – 30 พ.ค. 65
 • ปฐมนิเทศ : –
 • เปิด Pre-course: มิ.ย. 2565
 • เปิดภาค 1/2565 : สิงหาคม 2565
 • กำหนดการรับสมัคร : บัดนี้ – 1 ก.พ. 66
 • Open House : –
 • ยื่นผลคะแนนรอบที่ 1* : ภายใน 1 ก.พ. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1* : 8 ก.พ. 66
 • วันสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1* : 11 ก.พ. 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1* : 17 ก.พ. 66
 • รายงานตัวรอบที่ 1* : 27 – 30 พ.ค. 65
 • ปฐมนิเทศ : –
 • เปิด Pre-course: มิ.ย. 2565
 • เปิดภาค 1/2565 : สิงหาคม 2565

โครงการปริญญาโททางการเงิน

40

บัดนี้ – 6 พ.ค. 67

 • กำหนดการรับสมัคร : บัดนี้ – 1 พ.ค.66
 • Open House : –
 • ยื่นผลคะแนน : ภายใน 1 พ.ค.66
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1) : 11 พ.ค.66
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 2) : 26 พ.ค.66
 • วันสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1) : 14 พ.ค.66
 • วันสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 2) : 27 พ.ค.66
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 19 พ.ค. 66
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 2) : 1 มิ.ย. 66 
 • รายงานตัว (รอบที่ 1) : 19 – 23 พ.ค. 66
 • รายงานตัว (รอบที่ 2) : 6 มิ.ย. 66
 • ปฐมนิเทศ : จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 • เปิด Pre-course : 8 มิ.ย. 66
 • เปิดภาค 1/2566 : สิงหาคม 66

โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสากล

30

บัดนี้ –  3 มิ.ย. 67

 • กำหนดการรับสมัคร : บัดนี้ – 3 มิ.ย. 67
 • Open House : 6 เม.ย. 67
 • ยื่นผลคะแนน : บัดนี้ – 3 มิ.ย. 67
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1) : 11 มี.ค. 67
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 2) : 13 มิ.ย. 67
 • วันสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1) : 17 มี.ค. 67
 • วันสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 2) : 16 มิ.ย. 67
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 1) : 25 มี.ค. 67
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 2) : 24 มิ.ย. 67
 • รายงานตัว (รอบที่ 1) : 26 – 31 มี.ค. 67
 • รายงานตัว (รอบที่ 2) : 25 – 30 มิ.ย. 67
 • ปฐมนิเทศ : –
 • เปิด Pre-course : –
 • เปิดภาค 1/2567 : สิงหาคม 67

โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ
เน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

 • กำหนดการรับสมัคร : –
 • Open House : –
 • ยื่นผลคะแนน : –
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : –
 • วันสอบสัมภาษณ์ : –
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : –
 • รายงานตัว : –
 • ปฐมนิเทศ : –
 • เปิด Pre-course : –
 • เปิดภาค 1/2565 : 

โครงการปริญญาโททางการตลาด

 • กำหนดการรับสมัคร : –
 • Open House : –
 • ยื่นผลคะแนน : –
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : –
 • วันสอบสัมภาษณ์ : –
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : –
 • รายงานตัว : –
 • ปฐมนิเทศ : –
 • เปิด Pre-course : –
 • เปิดภาค 1/2565 : –

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

5

บัดนี้ – 6 พ.ค. 67

 • กำหนดการรับสมัคร : บัดนี้ – 6 พ.ค. 67
 • Open House : 6 เม.ย. 67
 • ยื่นผลคะแนน : บัดนี้ – 6 พ.ค. 67
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1) : 21 ก.พ. 67
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 2) : 10 พ.ค. 67
 • วันสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1) : 29 ก.พ 67
 • วันสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 2) : 13 พ.ค. 67
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 1) : 11 มี.ค. 67
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 2) : 24 มิ.ย. 67
 • รายงานตัว (รอบที่ 1) : 12 – 15 มี.ค. 67
 • รายงานตัว (รอบที่ 2) : 25 – 27 มิ.ย. 67
 • ปฐมนิเทศ : –
 • เปิด Pre-course : –
 • เปิดภาค 1/2567 : สิงหาคม 67

สมัครหลักสูตรการศึกษา