กำหนดการรับสมัคร

ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

หลักสูตรการศึกษา

เป้ารับ

สมัครเรียน

ทวิภาค

โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ 

160

 Coming Soon

 • กำหนดการรับสมัคร : บัดนี้ – 27 มิ.ย. 66
 • Open House : –
 • ยื่นผลคะแนน : บัดนี้ – 27 มิ.ย. 66
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1) : 22 ก.พ. 66 และ 25 พ.ค. 66
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 2) : 5 ก.ค. 66
 • วันสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 2) : 9 ก.ค. 66
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 1) : 27 มี.ค. 66 และ 26 มิ.ย. 66
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 2) : 17 ก.ค. 66
 • รายงานตัว (รอบที่ 1+2) : 21 – 23 ก.ค. 66
 • ปฐมนิเทศ : 4 – 6 ส.ค. 66
 • เปิด Pre-course : –
 • เปิดภาค 1/2566 : สิงหาคม 66

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

50

  Coming Soon

 • กำหนดการรับสมัคร : บัดนี้ – 3 ก.ค. 66
 • Open House : –
 • ยื่นผลคะแนน : บัดนี้ – 3 ก.ค. 66
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 10 ก.ค. 66
 • วันสอบสัมภาษณ์ : 15 ก.ค. 66
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 31 ก.ค. 66
 • รายงานตัว : 31 ก.ค. – 3 ส.ค. 66
 • ปฐมนิเทศ : –
 • เปิด Pre-course : –
 • เปิดภาค 1/2566 : สิงหาคม 66

โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

70

  Coming Soon

 • กำหนดการรับสมัคร : บัดนี้ – 23 พ.ค. 66
 • Open House : –
 • ยื่นผลคะแนน : ภายใน 5 พ.ค. 66
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 2) : 26 พ.ค. 66
 • วันสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 2) : 28 พ.ค. 66
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 2) : 1 มิ.ย. 66
 • รายงานตัว : 8 – 9 มิ.ย. 66
 • ปฐมนิเทศ : 10 มิ.ย. 66
 • เปิด Pre-course : 10 มิ.ย. – 29 ก.ค. 66
 • เปิดภาค 1/2566 : สิงหาคม 66

โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ

50

  Coming Soon

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 3

 • กำหนดการรับสมัคร : บัดนี้ – 1 ก.พ. 66
 • Open House : –
 • ยื่นผลคะแนนรอบที่ 1* : ภายใน 1 ก.พ. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1* : 8 ก.พ. 66
 • วันสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1* : 11 ก.พ. 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1* : 17 ก.พ. 66
 • รายงานตัวรอบที่ 1* : 27 – 30 พ.ค. 65
 • ปฐมนิเทศ : –
 • เปิด Pre-course: 
 • เปิดภาค 1/2566 : สิงหาคม 2566
 • กำหนดการรับสมัคร : บัดนี้ – 1 ก.พ. 66
 • Open House : –
 • ยื่นผลคะแนนรอบที่ 1* : ภายใน 1 ก.พ. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1* : 8 ก.พ. 66
 • วันสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1* : 11 ก.พ. 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1* : 17 ก.พ. 66
 • รายงานตัวรอบที่ 1* : 27 – 30 พ.ค. 65
 • ปฐมนิเทศ : –
 • เปิด Pre-course: มิ.ย. 2565
 • เปิดภาค 1/2565 : สิงหาคม 2565
 • กำหนดการรับสมัคร : บัดนี้ – 1 ก.พ. 66
 • Open House : –
 • ยื่นผลคะแนนรอบที่ 1* : ภายใน 1 ก.พ. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1* : 8 ก.พ. 66
 • วันสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1* : 11 ก.พ. 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1* : 17 ก.พ. 66
 • รายงานตัวรอบที่ 1* : 27 – 30 พ.ค. 65
 • ปฐมนิเทศ : –
 • เปิด Pre-course: มิ.ย. 2565
 • เปิดภาค 1/2565 : สิงหาคม 2565

โครงการปริญญาโททางการเงิน

40

 Coming Soon

 • กำหนดการรับสมัคร : บัดนี้ – 1 พ.ค.66
 • Open House : –
 • ยื่นผลคะแนน : ภายใน 1 พ.ค.66
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1) : 11 พ.ค.66
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 2) : 26 พ.ค.66
 • วันสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1) : 14 พ.ค.66
 • วันสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 2) : 27 พ.ค.66
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 19 พ.ค. 66
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 2) : 1 มิ.ย. 66 
 • รายงานตัว (รอบที่ 1) : 19 – 23 พ.ค. 66
 • รายงานตัว (รอบที่ 2) : 6 มิ.ย. 66
 • ปฐมนิเทศ : จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 • เปิด Pre-course : 8 มิ.ย. 66
 • เปิดภาค 1/2566 : สิงหาคม 66

โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสากล

30

Coming Soon

 • กำหนดการรับสมัคร : บัดนี้ – 1 พ.ค. 66
 • Open House : –
 • ยื่นผลคะแนน : ภายใน 1 พ.ค. 66
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 10 พ.ค. 66
 • วันสอบสัมภาษณ์ : 14 พ.ค. 66
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 29 พ.ค. 66
 • รายงานตัว : 29 พ.ค. – 5 มิ.ย. 66
 • ปฐมนิเทศ : –
 • เปิด Pre-course : –
 • เปิดภาค 1/2566 : สิงหาคม 66

โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ
เน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

 • กำหนดการรับสมัคร : –
 • Open House : –
 • ยื่นผลคะแนน : –
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : –
 • วันสอบสัมภาษณ์ : –
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : –
 • รายงานตัว : –
 • ปฐมนิเทศ : –
 • เปิด Pre-course : –
 • เปิดภาค 1/2565 : 

โครงการปริญญาโททางการตลาด

 • กำหนดการรับสมัคร : –
 • Open House : –
 • ยื่นผลคะแนน : –
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : –
 • วันสอบสัมภาษณ์ : –
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : –
 • รายงานตัว : –
 • ปฐมนิเทศ : –
 • เปิด Pre-course : –
 • เปิดภาค 1/2565 : –

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

5

 Coming Soon

 • กำหนดการรับสมัคร : บัดนี้ – 7 มี.ค. 65
 • Open House : –
 • ยื่นผลคะแนน : ภายใน 7 มี.ค. 65
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : เม.ย. 65
 • วันสอบสัมภาษณ์ : เม.ย. 65
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : พ.ค. 65
 • รายงานตัว : พ.ค. 65
 • ปฐมนิเทศ : –
 • เปิด Pre-course : มิ.ย. 65
 • เปิดภาค 1/2565 : –

สมัครหลักสูตรการศึกษา