กำหนดการรับสมัคร

ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตรการศึกษา

เป้ารับ

สมัครเรียน

ไตรภาค

โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ 

160

 • กำหนดการรับสมัคร : บัดนี้ – 4 ก.ค. 65
 • Open House : –
 • ยื่นผลคะแนน : บัดนี้ – 4 ก.ค. 65
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 20 ก.ค. 65
 • วันสอบสัมภาษณ์ : 23 ก.ค. 65
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 8 ส.ค. 65
 • รายงานตัว : 12 – 14 ส.ค. 65
 • ปฐมนิเทศ : –
 • เปิด precourse : –
 • เปิดภาค 1/2565 : สิงหาคม 65

โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ
เน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

 • กำหนดการรับสมัคร : –
 • Open House : –
 • ยื่นผลคะแนน : –
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : –
 • วันสอบสัมภาษณ์ : –
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : –
 • รายงานตัว : –
 • ปฐมนิเทศ : –
 • เปิด precourse : –
 • เปิดภาค 1/2565 : 

โครงการปริญญาโททางการตลาด

 • กำหนดการรับสมัคร : –
 • Open House : –
 • ยื่นผลคะแนน : –
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : –
 • วันสอบสัมภาษณ์ : –
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : –
 • รายงานตัว : –
 • ปฐมนิเทศ : –
 • เปิด precourse : –
 • เปิดภาค 1/2565 : –

ทวิภาค

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

50

รอบที่ 1 – รอบที่ 2 – 
 • กำหนดการรับสมัคร : 1 ต.ค. 64 – 31 ม.ค. 65
 • Open House : –
 • ยื่นผลคะแนนรอบที่ 1* : ภายในวันที่ 4 ก.พ. 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1* : 14 ก.พ. 65 
 • วันสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1* : 19 ก.พ. 65 
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1* : 28 ก.พ. 65 
 • รายงานตัวรอบที่ 1* : –
 • กำหนดการรับสมัคร : 7 มี.ค. –  30 พ.ค. 65
 • ยื่นผลคะแนนรอบที่ 2** : ภายในวันที่ 6 มิ.ย. 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 2** : 13 มิ.ย. 65
 • วันสอบสัมภาษณ์รอบที่ 2** : 18 มิ.ย. 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 29 มิ.ย. 65
 • รายงานตัวรอบที่ 2 ** : 1 – 6 ก.ค. 65
 • ปฐมนิเทศ : –
 • เปิด Pre-course: –
 • เปิดภาค 1/2565 : สิงหาคม 2565

*สำหรับผู้ที่สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 31 ม.ค. 65
** สำหรับผู้ที่สมัครและชำระเงินภายใน 30 พ.ค. 65

โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

70

 • กำหนดการรับสมัคร : บัดนี้ – 2 พ.ค. 2565
 • Open House : –
 • ยื่นผลคะแนน : ภายใน 2 พ.ค. 2565
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 9 พ.ค. 2565
 • วันสอบสัมภาษณ์ : 14 พ.ค. 2565
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 23 พ.ค. 2565
 • รายงานตัว : 27 พ.ค. 2565 – 1 มิ.ย. 2565
 • ปฐมนิเทศ : –
 • เปิด Pre-course : มิ.ย. – ก.ค. 2565
 • เปิดภาค 1/2565 : สิงหาคม 2565

โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ

50

รอบที่ 1 – รอบที่ 2 – 
 • กำหนดการรับสมัคร : บัดนี้ – 2 พ.ค. 65 
 • Open House : –
 • ยื่นผลคะแนนรอบที่ 1* : ภายใน – 2 พ.ค. 65 
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1* : 11 พ.ค. 65
 • วันสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1* : 14 พ.ค. 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1* : 20 พ.ค. 65
 • รายงานตัวรอบที่ 1* : 21 – 22 พ.ค. 65
 • ปฐมนิเทศ : –
 • เปิด Pre-course: มิ.ย. 2565
 • เปิดภาค 1/2565 : สิงหาคม 2565
 • กำหนดการรับสมัคร : 9 ม.ค. – 30 พ.ค. 65
 • Open House : –
 • ยื่นผลคะแนนรอบที่ 2** : 30 พ.ค. – 2 พ.ค. 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 2** : 3 มิ.ย. 65
 • วันสอบสัมภาษณ์รอบที่ 2** : 4 มิ.ย. 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 10 มิ.ย. 65
 • รายงานตัวรอบที่ 2 ** : 11 มิ.ย. 65
 • ปฐมนิเทศ : –
 • เปิด Pre-course: มิ.ย. 2565
 • เปิดภาค 1/2565 : สิงหาคม 2565

*สำหรับผู้ที่สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 2 พ.ค. 65
** สำหรับผู้ที่สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 30 พ.ค. 65

โครงการปริญญาโททางการเงิน

40

รอบที่ 1 – รอบที่ 2 – 
 • กำหนดการรับสมัคร : บัดนี้ – 30 ม.ค. 65 
 • Open House : –
 • ยื่นผลคะแนนรอบที่ 1* : บัดนี้ – 30 ม.ค. 65 
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1* : 2 ก.พ. 65
 • วันสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1* : 5 ก.พ. 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1* : 25 พ.ค. 65
 • รายงานตัวรอบที่ 1* : 27 – 30 พ.ค. 65
 • ปฐมนิเทศ : –
 • เปิด Pre-course: มิ.ย. 2565
 • เปิดภาค 1/2565 : สิงหาคม 2565
 • กำหนดการรับสมัคร : 31 ม.ค. – 2 พ.ค. 65
 • Open House : –
 • ยื่นผลคะแนนรอบที่ 2** : 31 ม.ค. – 2 พ.ค. 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 2** : 11 พ.ค. 65
 • วันสอบสัมภาษณ์รอบที่ 2** : 15 พ.ค. 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 25 พ.ค. 65
 • รายงานตัวรอบที่ 2 ** : 27 – 30 พ.ค. 65
 • ปฐมนิเทศ : –
 • เปิด Pre-course: มิ.ย. 2565
 • เปิดภาค 1/2565 : สิงหาคม 2565

*สำหรับผู้ที่สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 1 พ.ย. 64 –  30 ม.ค. 65
** สำหรับผู้ที่สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 31 ม.ค. – 2 พ.ค. 65

โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสากล

30

รอบที่ 1 – รอบที่ 2 – 
 • กำหนดการรับสมัคร : บัดนี้ – 4 ก.ค. 65 
 • Open House : –
 • ยื่นผลคะแนนรอบที่ 1* : บัดนี้ – 4 ก.ค. 65 
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1* : 18 พ.ค. 65
 • วันสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1* : 21 พ.ค. 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1* : 25 พ.ค. 65
 • รายงานตัวรอบที่ 1* : 27 – 31 ก.ค. 65
 • ปฐมนิเทศ : –
 • เปิด Pre-course: –
 • เปิดภาค 1/2565 : สิงหาคม 2565
 • กำหนดการรับสมัคร : บัดนี้ – 4 ก.ค. 65 
 • Open House : –
 • ยื่นผลคะแนนรอบที่ 2** : บัดนี้ – 4 ก.ค. 65 
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 2** : 13 ก.ค. 65
 • วันสอบสัมภาษณ์รอบที่ 2** : 17 ก.ค. 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 25 ก.ค. 65
 • รายงานตัวรอบที่ 2 ** : 27 – 31 ก.ค. 65
 • ปฐมนิเทศ : –
 • เปิด Pre-course: –
 • เปิดภาค 1/2565 : สิงหาคม 2565

*สำหรับผู้ที่สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 1 พ.ย. 64 –  30 ม.ค. 65
** สำหรับผู้ที่สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 31 ม.ค. – 2 พ.ค. 65

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

10

 • กำหนดการรับสมัคร : บัดนี้ – 7 มี.ค. 65
 • Open House : –
 • ยื่นผลคะแนน : ภายใน 7 มี.ค. 65
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : เม.ย. 65
 • วันสอบสัมภาษณ์ : เม.ย. 65
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : พ.ค. 65
 • รายงานตัว : พ.ค. 65
 • ปฐมนิเทศ : –
 • เปิด precourse : มิ.ย. 65
 • เปิดภาค 1/2565 : สิงหาคม 2565

สมัครหลักสูตรการศึกษา