กำหนดการรับสมัคร

ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

หลักสูตรการศึกษา

เป้ารับ

สมัครเรียน

ทวิภาค

โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ 

160

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 1 พ.ค. 66

 • กำหนดการรับสมัคร : บัดนี้ – 6 ก.พ. 66
 • Open House : 4 ม.ค. 66 (Online)
 • ยื่นผลคะแนน : บัดนี้ – 6 ก.พ. 66
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 22 ก.พ. 66
 • วันสอบสัมภาษณ์ : 11 มี.ค. 66
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 27 มี.ค. 66
 • รายงานตัว : 3 – 5 เม.ย. 66
 • ปฐมนิเทศ : –
 • เปิด precourse : –
 • เปิดภาค 1/2566 : สิงหาคม 66

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

50

รอบที่ 1 – รอบที่ 2 – 
 • กำหนดการรับสมัคร : 1 ต.ค. 64 – 31 ม.ค. 65
 • Open House : –
 • ยื่นผลคะแนนรอบที่ 1* : ภายในวันที่ 4 ก.พ. 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1* : 14 ก.พ. 65 
 • วันสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1* : 19 ก.พ. 65 
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1* : 28 ก.พ. 65 
 • รายงานตัวรอบที่ 1* : –
 • กำหนดการรับสมัคร : 7 มี.ค. –  30 พ.ค. 65
 • ยื่นผลคะแนนรอบที่ 2** : ภายในวันที่ 6 มิ.ย. 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 2** : 13 มิ.ย. 65
 • วันสอบสัมภาษณ์รอบที่ 2** : 18 มิ.ย. 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 29 มิ.ย. 65
 • รายงานตัวรอบที่ 2 ** : 1 – 6 ก.ค. 65
 • ปฐมนิเทศ : –
 • เปิด Pre-course: –
 • เปิดภาค 1/2565 : สิงหาคม 2565

*สำหรับผู้ที่สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 31 ม.ค. 65
** สำหรับผู้ที่สมัครและชำระเงินภายใน 30 พ.ค. 65

โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

70

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 1 พ.ค. 66

 • กำหนดการรับสมัคร : บัดนี้ – 1 พ.ค. 66
 • Open House : –
 • ยื่นผลคะแนน : ภายใน 5 พ.ค. 66
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 10 พ.ค. 66
 • วันสอบสัมภาษณ์ : 13 พ.ค. 66
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 22 พ.ค. 66
 • รายงานตัว : 24 – 26 พ.ค. 66
 • ปฐมนิเทศ : –
 • เปิด Pre-course : มิ.ย. – ก.ค. 66
 • เปิดภาค 1/2566 : สิงหาคม 66

โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ

50

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 1 พ.ค. 66

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 3

 • กำหนดการรับสมัคร : บัดนี้ – 1 ก.พ. 66
 • Open House : –
 • ยื่นผลคะแนนรอบที่ 1* : ภายใน 1 ก.พ. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1* : 8 ก.พ. 66
 • วันสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1* : 11 ก.พ. 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1* : 17 ก.พ. 66
 • รายงานตัวรอบที่ 1* : 27 – 30 พ.ค. 65
 • ปฐมนิเทศ : –
 • เปิด Pre-course: 
 • เปิดภาค 1/2566 : สิงหาคม 2566
 • กำหนดการรับสมัคร : บัดนี้ – 1 ก.พ. 66
 • Open House : –
 • ยื่นผลคะแนนรอบที่ 1* : ภายใน 1 ก.พ. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1* : 8 ก.พ. 66
 • วันสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1* : 11 ก.พ. 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1* : 17 ก.พ. 66
 • รายงานตัวรอบที่ 1* : 27 – 30 พ.ค. 65
 • ปฐมนิเทศ : –
 • เปิด Pre-course: มิ.ย. 2565
 • เปิดภาค 1/2565 : สิงหาคม 2565
 • กำหนดการรับสมัคร : บัดนี้ – 1 ก.พ. 66
 • Open House : –
 • ยื่นผลคะแนนรอบที่ 1* : ภายใน 1 ก.พ. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1* : 8 ก.พ. 66
 • วันสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1* : 11 ก.พ. 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1* : 17 ก.พ. 66
 • รายงานตัวรอบที่ 1* : 27 – 30 พ.ค. 65
 • ปฐมนิเทศ : –
 • เปิด Pre-course: มิ.ย. 2565
 • เปิดภาค 1/2565 : สิงหาคม 2565

โครงการปริญญาโททางการเงิน

40

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 3 เม.ย. 66

 • กำหนดการรับสมัคร : บัดนี้ – 3 เม.ย. 66
 • Open House : 5 ก.พ. 66 (Online)
 • ยื่นผลคะแนน : ภายใน 3 เม.ย. 66
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 17 เม.ย. 66
 • วันสอบสัมภาษณ์ : 22 เม.ย. 66
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 1 พ.ค. 66
 • รายงานตัว : 7 พ.ค. 66 
 • ปฐมนิเทศ : 7 พ.ค. 66 
 • เปิด precourse : พ.ค. 66
 • เปิดภาค 1/2566 : สิงหาคม 66

โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสากล

30

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 5 มิ.ย. 66

 • กำหนดการรับสมัคร : บัดนี้ – 1 พ.ค. 66
 • Open House : –
 • ยื่นผลคะแนน : ภายใน 1 พ.ค. 66
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 10 พ.ค. 66
 • วันสอบสัมภาษณ์ : 14 พ.ค. 66
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 29 พ.ค. 66
 • รายงานตัว : 29 พ.ค. – 5 มิ.ย. 66
 • ปฐมนิเทศ : –
 • เปิด precourse : –
 • เปิดภาค 1/2566 : สิงหาคม 66

โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ
เน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

 • กำหนดการรับสมัคร : –
 • Open House : –
 • ยื่นผลคะแนน : –
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : –
 • วันสอบสัมภาษณ์ : –
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : –
 • รายงานตัว : –
 • ปฐมนิเทศ : –
 • เปิด precourse : –
 • เปิดภาค 1/2565 : 

โครงการปริญญาโททางการตลาด

 • กำหนดการรับสมัคร : –
 • Open House : –
 • ยื่นผลคะแนน : –
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : –
 • วันสอบสัมภาษณ์ : –
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : –
 • รายงานตัว : –
 • ปฐมนิเทศ : –
 • เปิด precourse : –
 • เปิดภาค 1/2565 : –

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

10

 • กำหนดการรับสมัคร : บัดนี้ – 7 มี.ค. 65
 • Open House : –
 • ยื่นผลคะแนน : ภายใน 7 มี.ค. 65
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : เม.ย. 65
 • วันสอบสัมภาษณ์ : เม.ย. 65
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : พ.ค. 65
 • รายงานตัว : พ.ค. 65
 • ปฐมนิเทศ : –
 • เปิด precourse : มิ.ย. 65
 • เปิดภาค 1/2565 : –

สมัครหลักสูตรการศึกษา