หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรการศึกษา

Academic Programs

     TBS ได้รับการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหลายเพื่อตอบสนองต่อความหลากหลายของความต้องการทางธุรกิจที่มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีวิสัยทัศน์ความสามารถความรู้และทักษะการจัดการขณะที่การรักษาจิตวิญญาณของผู้ประกอบการและรับผิดชอบต่อสังคม

หลักสูตรการศึกษา

Academic Program