หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรการศึกษา

Academic Programs

     TBS ได้รับการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อตอบสนองต่อความหลากหลายของความต้องการทางธุรกิจที่มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถและทักษะการจัดการ อีกทั้งยังคงจิตวิญญาณของผู้ประกอบการและรับผิดชอบต่อสังคม

หลักสูตรการศึกษา

Academic Program