ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียม
หลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ตลอดหลักสูตร (บาท)
ชาวไทย
ตลอดหลักสูตร (บาท)
ชาวต่างชาติ
หน่วยกิตละ
หมายเหตุ
MBA
โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA)
361,420
5,000
HRM
โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ เน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (MBA-HRM)
317,220
2,800
XMBA
โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสากล (XMBA)
493,620
4,200
MAP
โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP)
กลุ่ม 1 278,720
กลุ่ม 2 302,120
3,900
MRE
โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE)
291,920
2,800
ไม่รวมวิชาเสริมพื้นฐานและภาษาอังกฤษ TU005, TU006
MSMIS
โครงการปริญญาโทระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ (MSMIS)
272,720
3,200
ราคานี้รวมค่าพานักศึกษาดูงานในประเทศแล้ว
MIM
โครงการปริญญาโททางการตลาด (MIM)
692,010
773,010
8,000
Includes books, teaching materials, computer services, and some meals.
MIF
โครงการปริญญาโททางการเงิน (MIF)
370,000
438,000
5,000
GEMBA
โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสากล (GEMBA)
650,000
704,000
10,000
Additional Cost – Flights, local traveling expenses, and
accommodation are not included in the tuition fees above. This additional cost,
which will be fully responsible by the applicant, is approximately Baht 300,000
PhD
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (Ph.D.)
960,630
1,041,630
Course work – 25,000 Dissertation – 5,000
This fee included the University fee for foreign students of 15,000 baht per semester