วิสัยทัศน์และเป้าหมาย

วิสัยทัศน์

“ สร้างชื่อเสียงให้ Thammasat Business School เป็นสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจชั้นนำของโลก ”

พันธกิจ

“ พัฒนาผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และผู้นำที่มีความสามารถในการจัดการกับความท้าทายที่ไม่หยุดนิ่งของธุรกิจระดับโลกผ่านการวิจัยและความเป็นสากล ”

 

Thammasat Business School

เป้าหมาย

ในอีก 3 ปีข้างหน้า TBS จะดำเนินกลยุทธ์โดยมุ่งเน้นไปที่สองประเด็นหลักได้แก่การศึกษาระดับสากล (แบบออนไลน์และในห้องเรียน) และการวิจัยซึ่งการปรับเปลี่ยนนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในประเด็นพันธกิจ 3 เป้าหมายดังนี้

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ 1

ขยายการเข้าถึงความรู้ที่ล้ำสมัยผ่านหลักสูตรพลวัตสำหรับอุสาหกรรมระดับท้องถิ่นและอุตสาหกรรมในต่างประเทศ

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ 2

นำเสนอนวัตกรรมใหม่ในการเรียนการสอนที่สร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีพผ่านความก้าวหน้าในเทคโนโลยีดิจิทัลและการเรียนรู้ออนไลน์

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ 3

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาที่มีส่วนร่วมกับนักเรียน องค์กรและชุมชนในวงกว้างเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน