เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

     หลักสูตรในระดับปริญญาโท-เอกของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็น หลักสูตรที่ดีเทียบเท่ามหาวิทยาลัยทางด้านบริหารธุรกิจชั้นนำของโลก

     การเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมโครงการ PIM (Partnership in International Management) ซึ่งเป็น โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกกว่า 60 แห่ง สะท้อนถึงมาตรฐานที่ดีเทียบเท่ากัน นักศึกษาที่ศึกษาในระดับปริญญาโทของคณะฯ จึงมีโอกาสที่จะได้ไปศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เหล่านี้

     นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้เป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้นำด้านหลักสูตรปริญญาโท-เอก ซึ่งจะเห็นได้จากการที่คณะฯ เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรก ที่ริเริ่มให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ คือ MBA XMBA MBA-HRM MRE MAP MSMIS MiM MIF GEMBA Ph.D. นั่นย่อมสะท้อนถึง ความคิดสร้างสรรค์และการไม่ยอมหยุดนิ่งในการพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

     โดยมีจุดมุ่งหมายให้บัณฑิต มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการจัดการ ด้านต่างๆ มีศักยภาพในการทำงาน ตลอดจนมีจิตวิญญาณ ของผู้ประกอบการ และความรับผิดชอบต่อสังคมคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอนตามหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก

     โดยแบ่งเป็นหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ (International Program) โดยแต่ละหลักสูตร จะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่แตกต่างกัน สามารถจำแนกได้ดังนี้

สถานะ 3 มงกุฎ

        สถานะ 3 มงกุฎ หรือ Triple Crown หมายถึง สถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาติอย่างครบถ้วนจาก 3 สถาบันหลักด้านการบริหารธุรกิจของโลกคือ AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) จากสหรัฐอเมริกา EQUIS (EFMD Quality Improvement System) จากสหภาพยุโรป และ AMBA (Association of MBAs) จากสหราชอาณาจักร ด้วยเกณฑ์การประเมินที่แตกต่างกัน และมีกติกาที่เข้มงวดอย่างยิ่ง

มาตรฐานการรับรองการศึกษา

     Thammasat Business School (TBS) เป็นสถาบันการศึกษาที่บรรลุสถานะ
3 มงกุฎ แห่งแรกในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2561 โดยจากสถิติ มีมหาวิทยาลัยจำนวนน้อยกว่า 1% ของมหาวิทยาลัยในโลกนี้ที่ได้รับการรับรอง ซึ่ง สถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจจำนวน กว่า 14,000 แห่งทั่วโลก มีราวๆ 120 แห่ง เท่านั้น (น้อยกว่า 1%) ที่ผ่านการรับรองครบทั้ง 3 มาตรฐาน

  

European Quality ImprovementSystem
(2012)

     การรับรองภายใต้องค์กรไม่แสวงหากำไรระดับนานาชาติที่เรียกว่า European Foundation for Management Development (EFMD) คือองค์กรที่ให้การรับรองมาตรฐานการศึกษาด้านบริหารธุรกิจให้แก่ business schools and business school programs, corporate universities and online courses ทั้งในระดับอุดมศึกษา, บัณฑิตศึกษา และหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร โดยการรับรอง EQUIS ที่คณะพาณิชย์ ฯ ได้มาเมื่อปี 2012 นี้ ไม่ได้เพียงแต่รับรองเฉพาะหลักสูตรเท่านั้น ยังรับรองถึงกิจกรรมเชิงวิชาการต่าง ๆ ของคณะฯ รวมถึงงานวิจัย และความร่วมมือด้านวิชาการต่าง ๆ ด้วย 

The Association to Advance Collegiate Schools of Business (2017)

     สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นศูนย์กลางและผู้นำในการพัฒนาการศึกษาด้านการบริหารจัดการ และทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการรับรองและประกันคุณภาพให้กับสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจ หรือ Business Schools ทั่วโลก

Association of MBAs
(2018)

     AMBA คือองค์กรรับรองคุณภาพระดับสากลจากสหราชอาณาจักร สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา AMBA เป็นผู้มีบทบาทในการกำหนดเกณฑ์การจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานและคุณภาพในระดับสากล เพื่อประโยชน์ของสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ นักเรียนและศิษย์เก่ารวมถึงนายจ้าง