หลักสูตรปริญญาโท ภาษาไทย

โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA)

Master of Business Administration Program

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความเกี่ยวพันกับนานาประเทศทั่วโลกและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชียและประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ธุรกิจซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศ จำเป็นต้องอาศัยการดำเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ ผ่านกลไกการค้าต่างๆ เพื่อสร้างความสำเร็จให้กับกิจการ ที่ส่งผลต่อการสร้างความสำเร็จของประเทศ ในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้นั้น ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความสามารถทั้งทางวิชาการ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจที่สามารถใช้ได้กับสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงอย่างเหมาะสม รวมถึงการมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความสามารถในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจในปัญหาของสังคม มีความเป็นผู้นำที่ดีและเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมอันดีงามที่จะสร้างคุณค่าแก่สังคมทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคได้อย่างแท้จริง

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างผู้บริหารที่มีคุณสมบัติในอันที่จะตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเงื่อนไขทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

เส้นทางอาชีพในอนาคต

ผู้บริหารระดับต้น ผู้ที่ต้องการต่อยอดเป็นผู้บริหาร ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป

โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ
เน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (MBA-HRM)

Master of Business Administration Program

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความเกี่ยวพันกับนานาประเทศทั่วโลกและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชียและประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ธุรกิจซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศ จำเป็นต้องอาศัยการดำเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ ผ่านกลไกการค้าต่างๆ เพื่อสร้างความสำเร็จให้กับกิจการ ที่ส่งผลต่อการสร้างความสำเร็จของประเทศ ในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้นั้น ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความสามารถทั้งทางวิชาการ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจที่สามารถใช้ได้กับสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงอย่างเหมาะสม รวมถึงการมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความสามารถในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจในปัญหาของสังคม มีความเป็นผู้นำที่ดีและเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมอันดีงามที่จะสร้างคุณค่าแก่สังคมทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคได้อย่างแท้จริง

หลักสูตร MBA – HRM เน้นการฝึกฝนนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีมุมมองในเชิงกลยุทธ์ เพื่อพร้อมพัฒนาไปสู่บทบาทการเป็น Strategic Partner หรือผู้บริหารระดับสูงในอนาคตและกำหนดให้มีการจัดทำการค้นคว้าอิสระ (Independent Study) เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในเชิงลึกในหน่วยงานต่างๆ และเน้นการใช้วิธีการวิจัยเชิงวิชาการขั้นสูง เพื่อมองปัญหาทรัพยากรมนุษย์และแสวงหาคำตอบเพื่อการแก้ไขอย่างเป็นระบบ

เส้นทางอาชีพในอนาคต

ผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์

โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสากล (XMBA)

Master of Business Administration Program in Global Business Management

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสากล

จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนา และยกระดับการบริหารจัดการภาคธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ มีนวัตกรรม และมีโอกาสในการแข่งขันในเวทีระดับภูมิภาค และระดับโลก ดังนั้นการพัฒนามหาบัณฑิตให้มีศักยภาพรองรับการขับเคลื่อนดังกล่าวสำหรับองค์กรภาคธุรกิจในระดับประเทศและระดับโลกจึงเป็นภารกิจที่สำคัญ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารในภาคธุรกิจให้มีความพร้อมและมีทักษะที่สำคัญในการประกอบการและการบริหารจัดการที่เป็นสากล มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนานวัตกรรมด้านต่างๆ ขององค์กรทั้งด้านการผลิต การตลาด การเงิน รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการดิจิตอลมาประยุกต์ใช้ อันทำให้ธุรกิจและองค์กรสามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยหลักสูตรมุ่งเน้นสร้างเจ้าของธุรกิจให้มีความพร้อมในการแข่งขันในตลาดนานาชาติ รวมถึงสร้างผู้บริหารให้กับองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติให้มีความพร้อมและศักยภาพในการเติบโต และขับเคลื่อนให้องค์กรมีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

เส้นทางอาชีพในอนาคต

1. ผู้บริหารในองค์กรภาคเอกชน อาทิ บริษัทข้ามชาติ (Multinational Companies) หรือองค์กรธุรกิจในประเทศ และระหว่างประเทศ
2. ผู้บริหารในองค์กรภาครัฐ อาทิ หน่วยงานด้านอุตสาหกรรม พาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจในประเทศ และต่างประเทศ

โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP)

Master of Accounting Program

บัญชีมหาบัณฑิต สาขาบัญชี

หลักสูตรบัญชีมหาบัญฑิต มุ่งผลิตมหาบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความรอบรู้เชิงลึกในวิชาชีพบัญชี เพื่อตอบสนองกับแนวโน้มของโลกในปัจจุบันที่จะผลักดันให้มีการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินเดียวกันในทุกประเทศ และวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นการเสริมสร้าง พัฒนานักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้มีมุมมองกว้างไกล มีความคิดเชิงวิเคราะห์ และสามารถนำความรู้จากศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจมาใช้ในการตัดสินใจ และประยุกต์ใช้กับการประกอบวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ในปัจจุบันจริยธรรมในองค์กรเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด โครงการฯ จึงได้กำหนดเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมภิบาลและจริยธรรมวิชาชีพไว้ในหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้ตระหนักในความสำคัญของหลักธรรมาภิบาล และจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ

เส้นทางอาชีพในอนาคต

1. ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
3. ผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน
4. ที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร
5. อาจารย์หรือวิทยากรด้านบัญชี ในสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันการศึกษาอื่นๆ
6. เจ้าของสำนักงานบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีอนุญาต
7. เจ้าของธุรกิจ

โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE)

Master of Science Program in Real Estate Business

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
หลักสูตรของโครงการฯ ออกแบบเพื่อที่จะปูพื้นฐานความรู้, ความเข้าใจเบื้องต้นที่มีความจำเป็นต่อการปฎิบัติงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น
 • หลักการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • เศรษฐศาสตร์ที่ดินและการพัฒนาเมือง
 • การวิเคราะห์สถิติสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • การวิเคราะห์การเงินการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น วิชาเหล่านี้จะมีความคล้ายกับวิชาของ Master of Business Administration (MBA) หากแต่ว่าจะเจาะลึก และเฉพาะเจาะจงสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ครั้นพอได้รับความรู้ขั้นพื้นฐาน นักศึกษาสามารถที่จะเลือกเรียนวิชาที่ตนอยากจะเน้น มีทั้งหมด 3 สายให้นักศึกษาได้เลือก ได้แก่
 • การบริหารและการจัดการ-ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • การประเมินราคาทรัพย์สิน
 • การลงทุนและการพัฒนา-ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แต่ละสายวิชานี้นักศึกษาจะได้รับความรู้ที่เน้นและเจาะลึกลงไปในสายวิชานั้นๆ เช่น ในสายของการบริหาร และการจัดการ ท่านจะได้รับความรู้ในการจัดการไม่เพียงแต่อสังหาริมทรัพย์ทั่วๆ ไป แต่อสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่ การเป็นตัวแทนหรือนายหน้า และการจัดการ และบริหารชั้นสูง ส่วนการประเมินนักศึกษาจะได้รับความรู้ในการประเมินราคาทรัพย์สินขั้นสูง การประเมินเพื่อภาษี เพื่อการเวนคืน การประเมินมูลค่าธุรกิจ และสายสุดท้าย คือการลงทุน และการพัฒนา นักศึกษาจะได้รับความรู้ ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว Apartment หรือ Condominium การพัฒนาทรัพย์สินทางการพาณิชยกรรม และการวิเคราะห์การลงทุน อสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศ หลักสูตรได้ออกแบบให้มีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ โดยการเรียนภาคทฤษฎีเพื่อทำกรณีศึกษาต่างๆ โดยที่กรณีศึกษานี้จะปฏิบัติทั้งจากการเรียนในห้องเรียน และจากนอกสถานที่
เส้นทางอาชีพในอนาคต

ผู้ที่จบหลักสูตรสามารถที่จะใช้ความรู้ความสามารถในการทำงานทางด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การบริหารและการจัดการอสังหาริมทรัพย์ และการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ เช่น นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้บริหารทรัพย์สิน นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ นักประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ นักการตลาดอสังหาริมทรัพย์

โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS)

Master of Science Program in Management Information Systems

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการธุรกิจ

หลักสูตร MSMIS ของ TBS เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สามารถเสาะหา เรียนรู้ และใช้เครื่องมือในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ (Business Analytics) และเพื่อวางกลยุทธ์ดิจิทัล (Digital Strategy) เพื่อการปรับโฉมกระบวนการหรือผลิตภัณฑ์ (Digital Transformation) ไปสู่นวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation) และระบบสารสนเทศ ที่เหมาะสมกับบริบทของธุรกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสามารถผลิตผลงานที่มีคุณค่าเป็นที่ยอมรับในทางวิชาการหรือทางปฏิบัติ

เส้นทางอาชีพในอนาคต

ผู้บริหารด้านระบบสารสนเทศในองค์กร, ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการพัฒนา/ให้บริการ IS/IT, ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศให้กับองค์กร, ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศ