เงื่อนไขการรับสมัคร

การรับสมัคร

เงื่อนไขการรับสมัคร
หลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ประสบการณ์
สำเร็จการศึกษา
TU-GET
TOEFL
IELTS
SMART-II
GMAT
GRE
MBA
โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA) *
3 ปี
สำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาจากมหาวิทยาลัย ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
HRM
โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ เน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (MBA-HRM) *
3 ปี
XMBA
โครงการปริญญาโท สำหรับผู้บริหาร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสากล (XMBA) *
5 ปี
MAP
โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) *
รับนักศึกษา 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี
ที่สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์รับรองคุณวุฒิทางการศึกษา หรือ
กลุ่มที่ 2 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
MRE
โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE) *
สำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาจากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัยรองรับวิทยฐานะ
MSMIS
โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) *
1 ปี
สำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาจากมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยรองรับวิทยฐานะ
MIM
โครงการปริญญาโท ทางการตลาด (MIM) *
สำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาจากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัยรองรับวิทยฐานะ
MIF
โครงการปริญญาโท ทางการเงิน (MIF) *
สำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือสาขาที่เทียบเท่าทั้งในหรือต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรองรับวิทยฐานะ
GEMBA
โครงการปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาวิชา การจัดการธุรกิจสากล (GEMBA) *
3 ปี
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ
PhD
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (Ph.D.) **
สำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ไม่จำกัดสาขาจากมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ

หมายเหตุ *

  1. มีผลคะแนนสอบ Smart-II (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร)
  2. มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-GET) หรือ คะแนน TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร)
  3. มีผลคะแนนสอบ GMAT (ผลสอบไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันปิดสมัคร)