หลักสูตรหลักสูตรควบตรี-โท (5 ปี)

โครงการควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ (IBMP)

Integrated Bachelor’s and Master’s Degree Program in Business and Accounting

หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ

หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิตและมหาบัณฑิต (บูรณาการ) และหลักสูตรควบบริหาร
ธุรกิจบัณฑิต (บูรณาการ) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตเป็นนวัตกรรมอุดมศึกษา
5 ปี ตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจหลักสูตรแรกในประเทศไทย

หลักสูตร 5 ปี ตรี-โท ถือเป็นการพลิกรูปแบบการศึกษาด้านบริหารธุรกิจในระดับอุดมศึกษา ที่ผ่านการออกแบบมาเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ ตลอดจนมีจิตสำนึกรับผิดชอบในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
และสิ่งแวดล้อมเพื่อออกไปรับใช้สังคม

โครงสร้างทั้งสองหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานการอุดมศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิต
ศึกษา พ.ศ. 2548 และหลักสูตรด้านบัญชีเป็นไปตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ
ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสำหรับนักบัญชีมืออาชีพ (International Education Standards for Professional Accountants) ที่กำหนดโดยสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ (International Federation of Accountants)

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบเนื้อหาและกระบวนการการเรียนการสอนใหม่ทั้งหมดโดยการนำองค์ความรู้ที่สำคัญทาง
ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มาประสมประสานกันและใช้กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) และการตัดสินใจของผู้บริหาร (Managerial Decision-Making) เป็นตัวตั้งแทนการใช้ “ศาสตร์” แต่ละด้านเป็นตัวตั้ง

เนื้อหาและวิธีการเรียนการสอนในหลักสูตรใหม่นี้มุ่งเน้นการประสมประสานความรู้จากศาสตราจารย์แขนงต่างๆ เพื่อมาใช้ในการแก้
ปัญหาและการตัดสินใจทางธุรกิจ ผ่านการศึกษาในชั้นเรียนการศึกษาอิสระ การฝึกงานและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาต้อง
ลงมือปฏิบัติและมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในกิจกรรมจริงทางธุรกิจ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความตระหนักในบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ธุรกิจพึงมีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน

การศึกษาในระดับปริญญาตรีมุ่งเน้นให้นักศึกษารู้รอบให้นักศึกษาเห็นภาพกว้างและเข้าใจการเชื่อมโยงกันของหน้าที่งานต่างๆ ทาง
ธุรกิจแบบบูรณาการ ปลูกฝังจริยธรรมและสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและปิดท้ายด้วยการฝึกงานและการจัดทำโครงการอิสระด้าน
นวัตกรรมทางธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจภาระความรับผิดชอบในโลกของการทำงานจริงก่อนเข้าสู่หลักสูตรปริญญาโท