หลักสูตรปริญญาเอก นานาชาติ

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Ph.D.)

Doctor of Philosophy Program in Business Administration

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

Ph.D. Program is a four year full-time study beyond the master’s degree. Since the program focuses on developing competent scholars, an emphasis is placed upon the development of both teaching and research skills. All doctoral students are required to demonstrate competence in scholarly research. Students are expected to work closely with faculty members. Therefore, applicants are advised to decide on the specific area of research interests in their applications.

เส้นทางอาชีพในอนาคต
 • Lecturer or guest speaker in business administration In various educational institutions Both government and private sectors
 • Researchers in various fields Business Administration
 • Academician / specialist / consultant in both government and