หลักสูตรปริญญาโท นานาชาติ

โครงการปริญญาโททางการตลาด (MIM)

Master of Science Program In Marketing

หลักสูตรการตลาดมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

Founded in 1983 as Thailand’s first international graduate program in marketing, MIM is a place of great ideas, housed in a culture that enables students to accomplish more than they ever thought possible. A two-year program conducted in the evenings and during some weekends, MIM provides a unique educational experience, with its focus on marketing from an international and entrepreneurial perspective. The remarkable strength of MIM is our outstanding faculty, who represent the world’s most renowned professors in their respective fields. Many have authored textbooks and course materials that are used at MIM as well as business schools worldwide. MIM students also have great opportunities to join overseas corporate visitations that connect students with top businesses around the world to learn first-hand about business strategies and environments from senior executives and management teams. MIM students regularly compete in international entrepreneurial investment competitions, and earn top prizes and international honors while competing against top business schools from the United States and other countries. The MIM Program is a two-year part-time program. Students will learn from case studies, simulation games, and the experiences of marketing executives and alumni. Above all, the students will experience new venture-creation processes—from product development through an effective business pitch.

เส้นทางอาชีพในอนาคต

Marketing Leaders, Entrepreneurs

โครงการปริญญาโททางการเงิน (MIF)

Master of Science Program in Finance

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)

The Master in Finance (International Program) at Thammasat Business School (TBS) is a part-time program providing opportunity for those enrolled to continue their full-time career during a two-year study. Classes are held in 4-6 weeks modules in selected evenings and during week-ends.
The courses provide a mix of theoretical and applied finance for those seeking careers in wealth management, risk management, investment banking, equity analysis, corporate finance, and regulating financial markets. For those seeking a career in advanced research, the program provides a thesis or research track that allows the student to work closely with an academic advisor on a thesis.

Program highlights
 1. Program designed to meet the needs of professionals with both finance and non-finance backgrounds who are thinking about moving into or acquiring further in depth expertise in the area of finance. Various optional pre-courses in mathematics, statistics, accounting, and economics are provided for those without background or needing a refresher course.
 2. Area electives allow students to develop a specialization towards meeting their career preferences.
 3. Strong connections with top finance professionals and financial institutions in Bangkok and public lectures and alumni networking events organized regularly.
 4. Exchange opportunities with other universities around the world with TBS partnership.
 5. Small class size and opportunities to work closely on independent studies or theses with academic faculty.
เส้นทางอาชีพในอนาคต

Fund Manager, Financial Planner, Financial Analyst, Corporate Finance, Risk Management, Financial Engineering
Investment Banker, Treasurer/CFO, Trader, Researcher

โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสากล (GEMBA)

Master of Business Administration Program in Global Business Management

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสากล (หลักสูตรนานาชาติ)

‘GEMBA’ or MBA (Global Business Management) is Thammasat Business School’s program for executives and those who want to broaden global perspectives on Management, Marketing, Finance, Innovation/Technology, and Organization Strategy. It is internationally accredited by AACSB, EQUIS & AMBA

เส้นทางอาชีพในอนาคต
  1. ผู้บริหารในองค์กรภาคเอกชน อาทิ บริษัทข้ามชาติ (Multinational Companies) หรือองค์กรธุรกิจในประเทศ และระหว่างประเทศ
  2. ผู้บริหารในองค์กรภาครัฐ อาทิ หน่วยงานด้านอุตสาหกรรม พาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจในประเทศ และต่างประเทศ
  3. ที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ ได้แก่ การจัดการ การตลาด การเงิน การประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ
  4. เจ้าของกิจการธุรกิจที่มีความพร้อมต่อการขยายธุรกิจในระดับนานาชาติ