Previous
Next

WHY GTBS?

Thammasat Business School, Thammasat University

Thammasat Business School,
Thammasat University

หลักสูตรในระดับปริญญาโท-เอกของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็น หลักสูตรที่ดีเทียบเท่ามหาวิทยาลัยทางด้านบริหารธุรกิจชั้นนำของโลก

การเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมโครงการ PIM (Partnership in International Management) ซึ่งเป็น โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกกว่า 60 แห่ง สะท้อนถึงมาตรฐานที่ดีเทียบเท่ากัน นักศึกษาที่ศึกษาในระดับปริญญาโทของคณะฯ จึงมีโอกาสที่จะได้ไปศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เหล่านี้

นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้เป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้นำด้านหลักสูตรปริญญาโท-เอก ซึ่งจะเห็นได้จากการที่คณะฯ เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรก ที่ริเริ่มให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ คือ MBA XMBA MBA-HRM MRE MAP MSMIS MiM MIF GEMBA Ph.D. นั่นย่อมสะท้อนถึง ความคิดสร้างสรรค์และการไม่ยอมหยุดนิ่งในการพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

Academic Program

Thammasat Business School

PRESIDENT MESSAGE

“ทุกคนต่างต้องทำหน้าที่ของตนเอง” เป็นคำพูดที่ผมจะบอกกับทุกคนเสมอ ในรอบปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) แพร่ระบาด

ศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์

ความพยายามสร้างระบบนิเวศของ TBS ให้สอดคล้องกับพลวัตของเทคโนโลยีและโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งนอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว นักศึกษาจำเป็นต้องมีประสบการณ์ตรงด้วยการเรียนรู้เรื่องธุรกิจจากผู้ประกอบการจริง จึงจะสามารถพัฒนา Soft Skills สําหรับการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่รู้จริง ทําเป็น เราปรับหลักสูตรในทุกระดับของ TBS ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางธุรกิจในยุค Disruption ที่ต้องมีความยืดหยุ่นและความรวดเร็วในการปรับเปลี่ยน โดยยึดหลักแนวคิด Stronger Together ซึ่งหมายถึง การดำเนินการในทุก ๆ ด้าน หากมีการทำงานประสานกัน ร่วมมือกัน ก็จะสร้างความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 

Recent News

 

Academic Calendars

No event found!