About Us

About Us

หลักสูตรในระดับปริญญาโท-เอกของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็น หลักสูตรที่ดีเทียบเท่ามหาวิทยาลัยทางด้านบริหารธุรกิจชั้นนำของโลก

การเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมโครงการ PIM (Partnership in International Management) ซึ่งเป็น โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกกว่า 60 แห่ง สะท้อนถึงมาตรฐานที่ดีเทียบเท่ากัน นักศึกษาที่ศึกษาในระดับปริญญาโทของคณะฯ จึงมีโอกาสที่จะได้ไปศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เหล่านี้

นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้เป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้นำด้านหลักสูตรปริญญาโท-เอก ซึ่งจะเห็นได้จากการที่คณะฯ เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรก ที่ริเริ่มให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ คือ MBA XMBA MBA-HRM MRE MAP MSMIS MiM MIF GEMBA Ph.D. นั่นย่อมสะท้อนถึง ความคิดสร้างสรรค์และการไม่ยอมหยุดนิ่งในการพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

The Faculty of Commerce and Accountancy has expected its graduates to be knowledgeable and skillful in the management areas, have broad visions and high potential in their professional careers, as well as the responsibilities to their communities and societies.

The Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University offers three levels of the graduate studies i.e. 1) The Master’s Degree; and 2) The Doctoral Degree. There are two streams of the curriculum, Thai Program and International Program.

Triple Crown

A Triple Crown business school is one which has been awarded fully accredited international education standards from 3 international organisations, namely AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) from the United States, EQUIS (EFMD Quality Improvement System) from Europe, and AMBA (Association of MBAs) from the United Kingdom.  Accreditation involves a stringent quality control process in which an independent body accesses the quality of a specific educational institution or study programme guaranteeing that students receive the highest quality education.  All 3 types of accreditation have different assessment criteria and strict rules.

TBS ACCREDITED

Thammasat Business School (TBS) is the first and only business school in Thailand that has achieved the illustrious triple crown accreditation from the world’s most influential business school accreditation organisations.  Only the best business schools achieve such a feat and of the 13,670 business schools around the world, only 90 business schools (<1%) are triple-accredited.

European Quality Improvement System
(2012)

The European Foundation for Management Development (EFMD) is a non-profit organisation that certifies business education standards for business schools and business school programs, corporate universities and online courses. The EFMD quality control system is a comprehensive review which covers the whole institution including undergraduate level, graduate level, and executive courses. TBS attained EQUIS accreditation in 2012 by EFMD, not only for courses, but also academic activities including research and various academic collaborations.

The Association to Advance Collegiate Schools of Business (2017)

AACSB is an international institute that aims to transform business education for global prosperity.  Its role is to act as a central organisation for accreditation and quality assurance for business institutions or business schools around the world.  AACSB accreditation is directed towards management and accountancy programmes at the school and is a global leader in the development of management education.

Association of MBAs
(2018)

AMBA (Association of MBAs) is an international quality assurance organisation from the United Kingdom for graduate business management programs. AMBA is an authority on graduate education management and is committed to raising standards and quality at an international level. A key benefit of AMBA accreditation is access to AMBA’s global community of students and alumni for networking, collaboration and career advancement.

PRESIDENT MESSAGE

“ทุกคนต่างต้องทำหน้าที่ของตนเอง” เป็นคำพูดที่ผมจะบอกกับทุกคนเสมอ ในรอบปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) แพร่ระบาด

ศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์

ความพยายามสร้างระบบนิเวศของ TBS ให้สอดคล้องกับพลวัตของเทคโนโลยีและโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งนอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว นักศึกษาจำเป็นต้องมีประสบการณ์ตรงด้วยการเรียนรู้เรื่องธุรกิจจากผู้ประกอบการจริง จึงจะสามารถพัฒนา Soft Skills สําหรับการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่รู้จริง ทําเป็น เราปรับหลักสูตรในทุกระดับของ TBS ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางธุรกิจในยุค Disruption ที่ต้องมีความยืดหยุ่นและความรวดเร็วในการปรับเปลี่ยน โดยยึดหลักแนวคิด Stronger Together ซึ่งหมายถึง การดำเนินการในทุก ๆ ด้าน หากมีการทำงานประสานกัน ร่วมมือกัน ก็จะสร้างความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น