Skip to content

Category: ประกาศจากคณะ

คณะพาณิชย์ฯ ขอแจ้งผ่อนผันการยื่นผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ และ SMART-II , GMAT หรือ GRE เพื่อคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อฯ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

📍คณะพาณิชย์ฯ ขอแจ้งผ่อนผันการยื่นผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ และ SMART-II , GMAT หรือ GRE เพื่อคัดเลือกผู้เ

อ่านเพิ่มเติม »

TBS ธรรมศาสตร์ วางแผนสอนแบบไฮบริดปี 64 สู้วิกฤตไวรัสในอนาคต

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ เน้นการเรียนการสอนแบบรู้จริง ทำเป็น เดินหน้าวิจัยเตรียมความพ

อ่านเพิ่มเติม »