ประชาสัมพันธ์การสอบ IS/THESIS ระดับบัณฑิตศึกษา คณะพาณิชย์ฯ- 6 ธ.ค. 61

โครงการ MBA (IS)

- ส่วนประสมทางการตลาดและทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผลกับความตั้งใจซื้อรองเท้าวิ่งของผู้บริโภค Generation Y By อิสริยพร โกฐเชียงเจริญ

- การยอมรับเทคโนโลยีการชำระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) By โอบนิธิ วชิรานุวงศ์

- การเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ ร้านกาแฟสดสตาร์บัคส์และร้านกาแฟสดอเมซอน By ธนวันต์ แซ่วอง

- OKRs กับ เทอร์ร่า มีเดีย แอนด์ คอนซัลติ้ง By กมลทิพย์    หาญทนง

- การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอคติโดยการมองโลกในแง่ดี (Optimism Bias) กับผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน By วันชนะ รักพงษ์ไพบูลย์

- การศึกษาความสัมพันธ์ของพนักงานที่มีความเชื่อมั่นสูงเกินไป (Overconfidence effect) ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน By สมคะสิริ บำรุงเชาว์เกษม

- การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง Loss Aversion กับการวัดผลความพึงพอใจของพนักงานภายในองค์กร By สมประสงค์ วงษ์วิศิษฐ์

- การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง Outcome bias ที่มีผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน By สุนิดา ภู่ธีรอาภา

- ความสัมพันธ์ของ Status Quo Bias ที่ส่งผลต่อผลการประเมินพนักงาน By อรพินท์  น้ำสมบูรณ์

- การวัดผลการปฏิบัติงานหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย Objective and Key Results (OKRs) By อังคณา แซ่เจี่ย

- การศึกษาความเอนเอียงทางการเปรียบเทียบทางสังคม (Social comparison bias) ที่มีผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน By อังค์วรา ลายกลาง

- การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง False Consensus Effect ที่มีผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน By อุ้มยศ พฤกษ์สำเริง

- อิทธิพลของการสื่อสารแบบปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ต กับภาพลักษณ์ตราสินค้าทัศนคติต่อตราสินค้า และความตั้งใจในการใช้บริการ : กรณีศึกษาการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย By สรรชัย เจิมประสาทสิทธิ์

 

โครงการ MSMIS (IS)

- การศึกษาองค์ประกอบ Gamification ในที่ทำงานที่มีผลต่อแรงกระตุ้นในการใช้งานระบบ Gamification อย่างต่อเนื่อง By Kittikun Kultipmontre

- แผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ By PANAPORN LUENGPUGSACHATI

- การยอมรับการใช้บริการ Cardless ATM ของธนาคารไทย By PANUPAN PUTPUANG

- การยอมรับการใช้โมบายแบงค์กิ้งในการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวประเทศไทย By TANITA TIPPAYAMALEE

- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี e-Sports ในมุมมองของผู้ชมกีฬา By Puttan Prachsriphum

- อิทธิพลที่ส่งเสริมให้บุคคลเชื่อและแชร์บทความเท็จ (False Content) บน Facebook By CHATHORN MARASRI

 

รายละเอียดการสอบ

OFFICE OF GRADUATE STUDIES THAMMASAT BUSINESS SCHOOL
THAMMASAT UNIVERSITY
2 Prachan Rd., Pranakorn, Bangkok 10200, THAILAND
Fax : 0-2623-5719  E-mail : grad@tbs.tu.ac.th
Copyright © 2015 Thammasat Business School, Thammasat University. All rights reserve