ประชาสัมพันธ์การสอบ IS/THESIS ระดับบัณฑิตศึกษา คณะพาณิชย์ฯ- 12 ธ.ค. 61

โครงการ MAP (IS)

- Effect of Earning Management on Residual Income By SARIDA TANGMANATSUKHUM

-  การจัดทำงบประมาณ กรณีศึกษาโรงแรมสไตล์โคโลเนียลรีสอร์ตกลางสาทร By Pattanan Bunkoed

-  การนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน By SONTHAYA THIMRUENG

-   การวัดค่าผลตอบแทนทางสังคมของโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา โครงการรักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที พื้นที่บ้านปลา จังหวัด ตรัง โดย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) By Suphakorn Inthanant

-  การศึกษากระบวนการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตามกรอบแนวคิด COSO ERM กรณีศึกษา : ครัวสวนดุสิต By TOUCHAKORN YUWATTANA

-  การศึกษาผลกระทบของภาษีเงินได้รอตัดบัญชีต่อความสามารถในการทำกำไรและมูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET 100) By Atiwat Chimjinda

-  การศึกษาลักษณะการกล่าวโทษของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประเด็นความผิดทางด้านบัญชีต่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย By Wasuchote Promchirachote

-  ความคุ้มค่าของเงินลงทุนโครงการเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจก กรณีศึกษาโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาิทตย์บนหลังคา ศูนย์จำหน่ายสินค้าโฮมโปร และ ศูนย์จำหน่ายสินค้าเมกโฮม By KRITTIKA SRIPODOK

-  ความสอดคล้องของการบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO ERM 2017 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย By Phanida Vorathaweethumrong

-  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมเพื่อการกำกับดูแลกิจการและอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่แท้จริง ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET 100 By CHANTRA SRIHIRUNPUNLOP

-  ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุนกับคุณภาพกำไร : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย By THONGCHAI KIJJAREARNROONGROTE

-  ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ มูลค่าเพิ่มทางตลาด กระแสเงินสดอิสระกับอัตราการเติบโตอย่างยั่งยืน By PHUBASE MAHO

-  ความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ กับคุณภาพกำไร By Navaphon Chumpachan

-  ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะคณะกรรมการตรวจสอบ และคุณภาพกำไร ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET 100 และกลุ่ม MAI By Salinthip Leekamjorn

-  ความสัมพันธ์ระหว่างอัตรากระแสเงินสดและความสามารถในการทำกำไรยุคก่อนและหลังการเติบโตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมวดเทคโนโลยีสาระสรเทศและการสื่อสารความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนกระแสเงินสดกับความสามารถในการทำกำไรก่อนและหลังยุคการเติบโต บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร By Kamonros Sookwasana

-  แนวทางการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต กรณีศึกษาสินค้าเครื่องดื่ม By PHONPHISUT PANCHAM

-  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บัญชีออนไลน์บนระบบคลาวด์คอมพิวติ้งกับสำนักงานบัญชีคุณภาพ By Tida Naneyod

-  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของงบการเงินของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)ในมุมมองนักวิเคราะห์สินเชื่อ By Chonnapa Thapprom

-  อัตราส่วนทางการเงิน การกำกับดูแลกิจการ และการสอบบัญชี กับการพยากรณ์ภาวะความล้มเหลวทางการเงิน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยแบบ  โลจิสติกการ By Peerada Wangsoh


โครงการ MBA (IS)

-  แผนธุรกิจโต๊ะจีนย่ามาลี By วราภรณ์ ศิลปศร

-  แผนธุรกิจร้านจำหน่ายบอนไซจิ๋ว By สวรส ต้นสายเพ็ชร

-  แผนธุรกิจ RapidDNA Laboratory By อรญา ศุภประชากร

-  แผนธุรกิจไอศกรีมไผ่ทอง By อัจจิมา พรมวรณ์

-  แผนธุรกิจร้านดอกไม้ในอำเภอหาดใหญ่ By อารดี ศรีสมอ่อน

-  แผนธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม By เอกชาติ เพ็ชรอัดขาว

 

โครงการ MSMIS (IS)

-  แอปพลิเคชันหาบ้านใหม่ให้สุนัข By NUTTIVOOT CHALONGAMONGUL

-  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ปิดกั้นโฆษณาดิจิทัล (Ad Blocking) ในประเทศไทย กรณีศึกษา YouTube By NATTHAPHON PHRUKSAWANPRASUT


รายละเอียดการสอบ

OFFICE OF GRADUATE STUDIES THAMMASAT BUSINESS SCHOOL
THAMMASAT UNIVERSITY
2 Prachan Rd., Pranakorn, Bangkok 10200, THAILAND
Fax : 0-2623-5719  E-mail : grad@tbs.tu.ac.th
Copyright © 2015 Thammasat Business School, Thammasat University. All rights reserve