ประชาสัมพันธ์การสอบ IS/THESIS ระดับบัณฑิตศึกษา คณะพาณิชย์ฯ- 27 พ.ย. 61

โครงการ MBA (IS)

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อรองเท้าวิ่งของผู้บริโภค Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล By อิสริยพร โกฐเชียงเจริญ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการชำระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล By โอบนิธิ วชิรานุวงศ์

รายละเอียดการสอบ

OFFICE OF GRADUATE STUDIES THAMMASAT BUSINESS SCHOOL
THAMMASAT UNIVERSITY
2 Prachan Rd., Pranakorn, Bangkok 10200, THAILAND
Fax : 0-2623-5719  E-mail : grad@tbs.tu.ac.th
Copyright © 2015 Thammasat Business School, Thammasat University. All rights reserve