ประชาสัมพันธ์การสอบ IS/THESIS ระดับบัณฑิตศึกษา คณะพาณิชย์ฯ- 22 พ.ย. 61

โครงการ MBA (IS)

- แผนธุรกิจต่อยอดเสื้อผ้าแบรนด์ Cheeva ออนไลน์ โดย ศศิชา สำเภาเจริญ

 โครงการ MSMIS (Thesis)

- สาเหตุเชิงลึกของการถูกโจมตีด้วยวิธีการทางวิศวกรรมสังคม ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (AN IN-DEPTH LOOK AT THE SOCIAL ENGINEERING ATTACKS OF GENERATION Y IN BANGKOK AND METROPOLITAN) โดย Pongpon  Pawasut

โครงการ MSMIS (IS)

- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการชำระเงินรูปแบบรหัสคิวอาร์ ผ่านระบบโมบายแบงก์กิ้งและโมบายเพย์เม้นต์ กรณีศึกษากรุงเทพมหานครและปริมณฑล Factors influencing intention to pay using QR code via mobile banking and mobile payment: The Case of Bangkok Metropolitan Area โดย Pornvisa Kladkaew

- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้งานคราวด์เลิร์นนิงอย่างต่อเนื่องบนสื่อสังคมออนไลน์ (FACTORS INFLUENCING INTENTION TO CONTINUED USE CROWD LEARNING ON SOCIAL MEDIA) โดยJakkrapun Kongkerdsuk

- ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการด้านคมนาคมผ่านแอปพลิเคชัน กรณีศึกษากรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Factors Affecting Intention to Use Transportation Services Application: the Case of Bangkok Metropolitan Area) โดย Watcharit Apibunchaikru

- ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการจัดการทะเบียนทรัพย์สินของหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย (Factors Affecting Intention to Apply Blockchain Technology to Manage Assets in the Government Sector in Thailand) โดย Chadin Intharanok

- ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการยอมรับสมาร์ทโฮม กรณีศึกษากรุงเทพมหานครและปริมณฑล (FACTORS AFFECTING INTENTION TO ADOPT SMART HOMES: THE CASE OF BANGKOK METROPOLITAN AREA) โดย Adithep Anantpromma

รายละเอียดการสอบ

OFFICE OF GRADUATE STUDIES THAMMASAT BUSINESS SCHOOL
THAMMASAT UNIVERSITY
2 Prachan Rd., Pranakorn, Bangkok 10200, THAILAND
Fax : 0-2623-5719  E-mail : grad@tbs.tu.ac.th
Copyright © 2015 Thammasat Business School, Thammasat University. All rights reserve