ประชาสัมพันธ์การสอบ IS/THESIS ระดับบัณฑิตศึกษา คณะพาณิชย์ฯ- 7 ก.พ. 62

โครงการ MRE (THESIS)

-การบริหารทรัพยากรอาคารที่มีต่อประสิทธิภาพของพนักงาน By เอกชัย สมานบุตร

-ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายในศูนย์การค้าชุมชนต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค By เลอเดช ทรัพย์กรานนท์

-การวัดประสิทธิภาพของบริษัทพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ด้วยวิธี DEA By เพิ่มวิทย์ วราชิต

รายละเอียดการสอบ Thesis

 

โครงการ MRE (IS)

-การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดิน เขตเทศบาลนคร จังหวัดสมุทรปราการ By วรัตถ์ รัตนมาลัย

-การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการบนที่ดินบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS บางจาก By ทรงพล ศุขโต

-การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการบริเวณ ตำบลไทรม้า จังหวัดนนทบุรี By จุฬาลักษณ์ วิทูประพัทธ์

-การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการพื้นที่ย่านสะพานควาย จังหวัดกรุงเทพมหานคร By ธีร์ณัฐ นัทธี

-การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการในเขตบางนา By ณัฐปรียา ยงดีมิตรภาพ

-การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการบนซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 By จันทราภรณ์ จัน

-ศึกษาความเป็นไปได้ในการทำโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ดินบริเวณถนนช่างอากาศอุทิศ By ฉัตรกุล ภู่พัฒน์ดี

-การศึกษาความเป็นไปได้การลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บนที่ดินบริเวณถนนประชาชื่น By อิสสิรัฏฐ์ จิรจรูญกิจ

-การศึกษาความเป็นไปได้ของที่ดินเปล่าบริเวณถนน  สุขสวัสดิ์-พุทธบูชา By นิพจน์ ชูสวัสดิชัย

-การศึกษาความเป็นไปได้ของที่ดินเปล่าบริเวณ ซอยสุขุมวิทพัทยา 29 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี By ณัฏฐ์ ธรรมพัฒน์พงศ์

-การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการบนที่ดินเปล่าบริเวณ อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ By สมประสงค์ เชียรจรัสวงศ์

-การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ บริเวณซอยสุขุมวิท 23 By วรรณิดา เจริญทรัพย์

-ความสัมพันธ์ระหว่างความสนิทสนมต่อตราสินค้ากับความตั้งใจซื้อ และความเต็มใจที่จะจ่ายของตราสินค้าอสังหาริมทรัพย์ในสินค้าประเภทบ้านจัดสรร และ คอนโดมิเนียมในประเทศไทย By กอบลาภ อิทธินันทวัน

-การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ บริเวณสี่แยกหินกอง จังหวัดสระบุรี By รัตนาพร ศักดิ์เจริญชัย

-การศึกษารูปแบบโมเดลธุรกิจของการพัฒนาศูนย์ดูแลผู้สูงวัยเฉพาะกลางวันสำหรับโครงการหมู่บ้านจัดสรร By ธรรมนูญ มิตรเทวิน

-การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยประเภททาวน์โฮม (จัดสรรขนาดเล็กพิเศษ)บริเวณพื้นที่เขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร By อัมฤทธิ์ บริสุทธิ์

-การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดิน บริเวณอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร By สิปปะ อิงคภากร

-การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์บนที่ดินในอำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม By ธนัฏฐา ธนะวัฒนานนท์

-การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการบนที่ดินเปล่าในบริเวณอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี By จิดาภา ชมชิด

-การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการบนที่ดินเปล่าบริเวณแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำาเงินสถานีเพชรเกษม48 By อรจิรา ตันติวิทยากร

-การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์บนที่ดินเปล่า บนถนนจรัญสนิทวงศ์ By กาญจน์กวิน ทศศิริ

-การศึกษาความเป็นไปได้ของที่ดินเปล่าบริเวณถนนโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา By สิรพัทธ์ดนัย ล้อเลิศสกุล

-การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการ บริเวณที่ดิน ซอย แบริ่ง 48/1 By นิธิมา แดงกุล

-การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการคลังสินค้า ใน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา By อชิรญา เตชะเสาวภาคย์

-การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการบนที่ดินบริเวณพระโขนง By ศาสตราวุธ พรอินทร์

-การศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์พื้นที่ย่านบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี By นิรชา กาญจนกนก

-การศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์พื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ By ณัฐพล ศิริศักดิ์

-การศึกษาความเป็นไปได้โครงการคลังสินค้าห้องเย็น สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม By ชุดาภา ศรีรัตน์

-การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการ บริเวณถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี By ณัฐพร อุ่นวัฒนนุกูล

-การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดินเปล่าบนถนนเพชรบุรี By พักตร์จิรา วงศ์ประเสริฐ

-การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์บนที่ดินย่านถนนราชพฤกษ์ซอยวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ถนนราชพฤกษ์ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี By เชาวชานนท์ ครองยุติ

-การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการบนถนนศรีมารัตน์ จังหวัดขอนแก่น By นลิน จรัสพงศ์พิสุทธิ์

-การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการโฮสเทลในกรุงเทพมหานคร By นลินพร เตชะหัสดิน

-การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์บนที่ดินอำเภอสัตหับ จังหวัดชลบุรี By ปาณิศรา ลอยสุวงษา

-การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดินบริเวณถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) กรุงเทพมหานคร By กมลวรรณ บัวชู

-การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี By ปารย์พิรัชย์ กิจกาญจนกุล

-การศึกษาความเป็นไปได้บนพื้นที่ติดถนนนวมินทร์ By ศุภชัย จงศุจิพันธุ์

-การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการ บริเวณถนนพหลโยธิน     By ชุติมน เพชรขาว

-การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดินใน ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง By ญาณิศา รังสีเสนีย์พิทักษ์

-ความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ บริเวณถนนพระราม 9 By ณัฐวรัญช์ ภู่จีนาพันธ์

-การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดินเปล่า อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช By ธัญญานุช ไชยศรีอนันต์

-การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาที่ดิน ตําบลบางปะกง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา By พิมภาดา สันสุริยะ

-การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการบ้านจัดสรรในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี By ลลิตา ผลวิริยะนนท์

-การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการบริเวณถนนสุขุมวิท 71 By สกลสุภา ร้อยแก้ว

-การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดิน บริเวณซอยสุขุมวิท 55 ซอยทองหล่อ By สุธิพงษ์ บุษบงค์

-การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการจังหวัดนครราชสีมา By อรุณลักษณ์ เชยสำโรง

-การศึกษาความเป็นไปได้โครงการบ้านพักตากอากาศ เพื่อการลงทุนอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี By ชวพงศ์ แสนเสนา

-การศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ By นิชานันท์ สิริปิยพนธ์

-การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเก่า บนถนนบอนด์สตรีท เมืองทองธานี By ชวินท์ ธรรมรุ่งเรือง

-การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริเวณถนนราชพฤกษ์ตัดถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักน้อย จังหวัดนนทบุรี By เบญญา จงสัจจา

-การศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาที่ดิน บริเวณรัชดา-สุทธิสาร By แพรรินทร์ เรืองปัญญาวุฒิ

-การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการบนที่ดินบริเวณ ถนนพัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรี By พงษ์เชษฐ์ เตชะนิธิภัทร

-การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการบนที่ดินเปล่าบริเวณอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  By ภัคนิจ เสรีตระกูล

-การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดิน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ By ทิพย์สุวรรณ ตรีรุ่งกิจ

-การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดินบริเวณซอยเอกมัย 23 (ถนนสุขุมวิท 63) By ปิยะนุช พร้อมประพันธ์

-การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการโรงแรม บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี By ธัญกานต์ เชิงรู้

-การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาที่ดินเปล่าบนถนนพัทยาสาย 3(เฉลิมพระเกียรติ) ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี By นัชชรี ภูริปรีชา

-การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์บนที่ดินบริเวณถนนลาดพร้าว By กรินทร์ ทองคำ

-การใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ความสำคัญ-ผลการปฏิบัติ(IPA) เพื่อวัดความเป็นมิตรต่อเกย์ในศูนย์การค้า By ชนะกานต์ เอี่ยมสากล

-ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางจากศูนย์กลางธุรกิจหลักกับราคาขายคอนโดมิเนียม กรณีศึกษาคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน(สถานีสุขุมวิท – สถานีบางซื่อ) และรถไฟฟ้าสายสีม่วง (สถานีเตาปูน – สถานีคลองบางไผ่) By ฐาปนา เดชะเสฏฐดี

-การศึกษาความเป็นไปได้ของที่ดินเปล่าบริเวณถนนกาญจนาภิเษก ช่วงวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันออก By ทรงสินธุ์ ดลบันดาลโชค

-การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการบนที่ดินเปล่า ศูนย์อาหารสีลมสแควร์  กรุงเทพมหานคร By อาทิตย์ จิตเมตตา

-ความตั้งใจจะซื้อคอนโดมิเนียมระดับ Main Class ของกลุ่มคน Gen Y By ปณิตา คงทน

-การศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์บนถนนสุขุมวิท ซอย 3 By สุชาดา แทนทรัพย์

-การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการบนที่ดินเปล่าในพื้นที่ท่าข้าม พระราม 2 By รัฐพล อิสสระ

-การศึกษาความเป็นไปได้ของที่ดินร้านอาหารเรือนไทย พัทยา ติดถนนพัทยาสายสอง ระหว่างพัทยากลางกับพัทยาใต้ By ธนฉัตร รัตนเสถียรถาวร

-การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดิน บริเวณตรงข้ามศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ By รัฐพร รุจิรารังสรรค์

-การศึกษาความเป็นไปได้ โครงการบ้านเดี่ยวในจังหวัดจันทบุรี By พรพรรณ วังศิริไพศาล

-การศึกษาความเป็นไปได้ที่ดินเปล่า จังหวัดสระบุรี By ธนโชติ อรรคธรรม

รายละเอียดการสอบ IS

OFFICE OF GRADUATE STUDIES THAMMASAT BUSINESS SCHOOL
THAMMASAT UNIVERSITY
2 Prachan Rd., Pranakorn, Bangkok 10200, THAILAND
Fax : 0-2623-5719  E-mail : grad@tbs.tu.ac.th
Copyright © 2015 Thammasat Business School, Thammasat University. All rights reserve