ประชาสัมพันธ์การสอบ IS/THESIS ระดับบัณฑิตศึกษา คณะพาณิชย์ฯ- 20 ธ.ค. 61

โครงการ MBA (IS)

- แผนธุรกิจร้านยาและเวชภัณฑ์ครบวงจร "มากกว่ายา" By วฤณ ปัญญาทิยกุล

- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค By สิริพัฒนัญ ชินเศรษฐพงศ์

- การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในการนำเอาแนวคิดเรื่องGreen Banking ไปปฏิบัติ By อาทิตยา คูอาริยะกุล

- รูปแบบการดำเนินชีวิตและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทวีปยุโรปในพื้นที่ไทยแลนด์ ริเวียร่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ By สุทธ์สินี นิทัศน์เอก

- แผนธุรกิจบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่อง By หทัยชนก สัมฤทธิ์

- แผนธุรกิจอาคารพักอาศัยรวมในจังหวัดจันทบุรี By อมรรัตน์ ชลสุวัฒน์

 

โครงการ MAP (IS)

- The Relationship of Yield Management to Profitability of Hotel Business in Bangkok Case Study : Holiday Inn Bangkok Sukhumvit By PATTRA         CHAIMAHAWONG

- ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้สอบบัญชี และค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย By Ponsuda Wangprasertkul

รายละเอียดการสอบ

OFFICE OF GRADUATE STUDIES THAMMASAT BUSINESS SCHOOL
THAMMASAT UNIVERSITY
2 Prachan Rd., Pranakorn, Bangkok 10200, THAILAND
Fax : 0-2623-5719  E-mail : grad@tbs.tu.ac.th
Copyright © 2015 Thammasat Business School, Thammasat University. All rights reserve