Thammasat Business School

Home About us Programs News & Activities Contact us

ขอเชิญร่วมงาน TBS OPEN HOUSE 2020 "Smart Start towards Success"
ประชาสัมพันธ์การสอบ IS/THESIS ระดับบัณฑิตศึกษา คณะพาณิชย์ฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 คณะพาณิชย์ฯ
Interested Link (สมัครสอบ: เข้าศึกษาต่อโท-เอก / SMART-II / TU-GET)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 คณะพาณิชย์ฯ
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการ MAP, XMBA และ GEMBA ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)
Seating Arrangements for MIM Program for Academic Year 2019

หลักสูตรปริญญาโท (ภาษาไทย/สองภาษา)
ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ
ปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสากล
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ เน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
ปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ปริญญาโททางการบัญชี
ปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
MASTER DEGREE (INTERNATIONAL)
Master’s Degree in Marketing
Master’s Degree in Finance
Master of Business Administration Program in Global Business Management
DOCTORAL DEGREE (INTERNATIONAL)
Doctor of Philosophy Program in Business Administration


โครงการที่ท่านสนใจ :
      ปิด 31/01/2020      
 
  ตุลาคม 2019   ธันวาคม 2019   กุมภาพันธ์ 2020   เมษายน 2020    
 
    พฤศจิกายน 2019   มกราคม 2020   มีนาคม 2020   พฤษภาคม 2020  
 
  เปิด 01/10/2019          


หลักสูตรในระดับปริญญาโท-เอกของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็น หลักสูตรที่ดีเทียบเท่ามหาวิทยาลัยทางด้านบริหารธุรกิจชั้นนำของโลก

การเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมโครงการ PIM (Partnership in International Management) ซึ่งเป็น โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกกว่า 60 แห่ง สะท้อนถึงมาตรฐานที่ดีเทียบเท่ากัน นักศึกษาที่ศึกษาในระดับปริญญาโทของคณะฯ จึงมีโอกาสที่จะได้ไปศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เหล่านี้

นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้เป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้นำด้านหลักสูตรปริญญาโท-เอก ซึ่งจะเห็นได้จากการที่คณะฯ เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรก ที่ริเริ่มให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ คือ MBA XMBA MBA-HRM MRE MAP MSMIS MiM MIF GEMBA Ph.D. นั่นย่อมสะท้อนถึง ความคิดสร้างสรรค์และการไม่ยอมหยุดนิ่งในการพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

OFFICE OF GRADUATE STUDIES THAMMASAT BUSINESS SCHOOL
THAMMASAT UNIVERSITY
2 Prachan Rd., Pranakorn, Bangkok 10200, THAILAND
Fax : 0-2623-5719  E-mail : grad@tbs.tu.ac.th
Copyright © 2015 Thammasat Business School, Thammasat University. All rights reserve