ประชาสัมพันธ์การสอบ IS/THESIS ระดับบัณฑิตศึกษา คณะพาณิชย์ฯ- 22 เม.ย. 62

MBA

- แผนธุรกิจแชมพูสมุนไพรโคว์บุ (Kowbu) By นางสาวธัญชนก เจริญพานิช

- แผนธุรกิจผลไม้อบกรอบ ดีเนเซอร์ By นายธาวิน สุวรรณโชติ

- แผนธุรกิจผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสารสกัดจากข้าวไรซ์เบอร์รี่(Riceberry) By นางสาววรพร อาวะจินดา

- แผนธุรกิจรังนกออนไลน์ By นายนพรัตน์ เชยคนชม

- แผนธุรกิจร้านอาหารเกลอ GRAB&GO By นางสาวพรรณสิริ ตีระวนิชพงศ์

- การวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องการรับรู้สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพและพฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพของผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร By นางสาวปวีณา วงศ์อัยรา

- แผนธุรกิจบ้านนาโฮมสเตย์ By นางสาวฐานิกา เชียงทอง

- แผนธุรกิจฟาร์มผักออร์แกนิค By นางสาวนวพร เจริญวิริยะ

- การยอมรับเทคโนโลยีการเรียนภาษาผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล By นางสาวชีวรัตน์ ชัยสำโรง

- การสื่อสารแบบปากต่อปากบนโลกอินเทอร์เน็ต(eWOM)ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบน Facebook By นางสาวกัณฐิกา จิตติจรุงลาภ

- ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติและการใช้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์(E-Wallet)ของผู้บริโภคกลุ่ม Generation X และ Y ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร By นางสาวปภาวี เนตรอรุณ

- ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินและการกำกับดูแลกิจการต่อความสามารถในการทำกำไรของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย By นางสาวรุจิรา เสนาภักดิ์

- ฟินเทค(FinTech)ในมุมมองของสถาบันการเงินและผู้ประกอบการ FinTech Startup ในประเทศไทย By นางสาวณัฐรุจา เดชจินดา

- แผนธุรกิจร้านขายส่งดอกไม้ออนไลน์ By นางสาวรวีภัทร์ ราตรี

- การศึกษาผลจากการรับสื่อโฆษณานอกบ้านและสื่อโฆษณาดิจิทัลที่มีต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการสตรีมมิงออนไลน์ของกลุ่มคนมิลเลนเนียล กรณีศึกษา Netfix ประเทศไทย By นางสาวพรกนก ฝันเชียน

- Bibliometric methods in Management and Organization By นายจตุพล ฉายวิเศษพล

- Contrast Effect กับการประเมินผลงานของพนักงาน By นางสาวบุณยนุช วัฒนวัช

- การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง Availability Heuristic ที่ส่งผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน By นางสาวชนันพร ใจใส

- การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง Halo Effect กับการประเมินผลการทำงานของพนักงานในองค์กร By นายธนพล สรณวงศ์ศรี

- การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง Self-serving bias ที่มีผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน By นายฐานิต เนาวรัตน์

- การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง Zero-sun Bias ที่มีผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน By นางสาวพรภัทร วงษ์เมฆ

- การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง(Egocentric)ที่มีต่อผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน By นางสาวณิชา นครเอี่ยม

- การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเอนเอียงในข้อมูลที่ยืนยันความคิด(Confirmation bais ) ที่มีผลต่อการประเมินผลการทำงาน By นางสาวพิชญ์วิภา ทรัพย์ศิริสวัสดิ์

- การศึกษาธุรกิจสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีสุขภาพ (Health Tech) สำหรับรองรับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย By นายธนุสเทพ ธรรมจารุ

- การศึกษาพฤติกรรมนักลงทุนระดับโลกที่มีผลต่อการตัดสินใจและความสำเร็จของนักลงทุนไทยในตลาดหุ้น By นางสาวภัทรวดี ธีระวรรณคงศิริ

- ความสัมพันธ์ของ In-group bias ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน By นางสาวชนัดดา จันกลิ่น

- ประสบการณ์ของผู้บริโภค ทัศนคติ และความตั้งใจในการกระทำพฤติกรรมต่อการใช้บริการจัดส่งอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ในประเทศไทย By นายธนภูมิ สุริยมงคล

- ศึกษาความสัมพันธ์ของการบริการโลจิสติกส์และความพึงพอใจในการซื้อสินค้าของช่องทางอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยโดยใช้ rating scale (Analysis of the relation of logistics service level and the shopping experience in thailand e-commerce : a rating scale) By นางสาวจิราภา ไกรสิริเดช

- การเปรียบเทียบอิทธิพลของปัจจัยและความตั้งใจของการทำ Webrooming ที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้งานแอปพลิเคชันเอ็มคอมเมิร์ซ : กรณีศึกษาลาซาด้า และชอปปี By นางสาวขจีวรรณ นวลบุญเรือง

- ปัจจัยด้านทัศนคติและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มาส์กก่อนนอนชนิดไม่ต้องล้างออก (Sleeping Mask) ของผู้บริโภคเพศหญิง กลุ่ม Millennials ในเขตกรุงเทพมหานคร By นางสาวปนัสยา ศรชัย

- ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อสินค้าซูเปอร์สปอร์ต(Super Sport)ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล By นางสาวชนัญญา สุนทรเกตุ

- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อเสื้อผ้าจากประเทศจีนผ่านช่องทางออนไลน์ By นางสาวจินดานุช ภัทรศักดิ์ชัย

- การศึกษาอิทธิพลของคุณภาพด้านประสบการณ์ของผู้รับบริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้เข้ารับ By นางสาวณัฐณิชา ฮูไซนี

- คุณภาพการให้บริการ ความแตกต่างและความพึงพอใจจากการใช้บริการขนส่งสินค้าแบบด่วน By นางสาวชลิตา ชนะวีรวรรณ

- ทัศนคติของผู้บริโภคต่อการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวในการทำการตลาดแบบได้รับอนุญาต(Permission Marketing)สำหรับธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ By นางสาวภูษณิศา วรากมนชัยเดช

- ศึกษาปัจจัยที่กระทบต่อคุณภาพของการบริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคอลเซ็นเตอร์ในรูปแบบระบบสั่งงานด้วยเสียงของเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ By นางสาวดลพร ดิเรกบุษราคม

 

HRM

- กระบวนการถ่ายโอนการเรียนรู้จากการฝึกอบรม By นายธนายุทธ สิรินุตานนท์

- การหาความต้องการในการฝึกอบรม By นางสาวกนกวรรณ ปิ่นแก้ว

- วัฒนธรรมองค์กรกับพฤติกรรมของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ By นางสาวชุติมา อิทธิพเจริญ

- นโยบายค่าตอบแทนผันแปรกับการลาออกของพนักงานระดับเจ้าหน้าที่กรณีศึกษาบริษัทผผู้จำหน่ายรถยนต์แห่งหนึ่ง By นางสาวเสาวลักษณ์ จักรสันเทียะ

- แนวทางการพัฒนาทักษะงานวิศวกรรมของช่างในสายการผลิตและการเติบโตในสายงานระดับบริหาร กรณีศึกษาบริษัทผลิตไฟฟ้าเอกชน By นางสาวอารยา มูลทองชุน

- การเลือกสืบทอดธุรกิจครอบครัวของทายาท : ความมุ่งมั่น ความผูกพัน ลำดับการเกิด ความสอดคล้องส่วนบุคคล By นางสาวณิชมน จงสิทธิสัจจะกุล

 

XMBA

- การศึกษากระบวนการยอมรับผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและป้องกันผมขาดหลุดร่วงของผู้บริโภคกรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ Yod Sang By นางสาวธัญพร รุ่งวิไกร

 

MAP

- โครงสร้างเงินทุนของธุรกิจการเงิน ระหว่างธนาคารพาณิชย์และบริษัทประกันชีวิต By นางสาวกมลชนก จันทร์นวล

- การดำเนินการรับมือกับภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ต่อการสูญเสียและถูกโจรกรรมข้อมูลทางการเงิน กรณีศึกษาโปรแกรมทางการบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก By นายอนุกูล นพคุณเจริญชัย

 

รายละเอียดการสอบ

OFFICE OF GRADUATE STUDIES THAMMASAT BUSINESS SCHOOL
THAMMASAT UNIVERSITY
2 Prachan Rd., Pranakorn, Bangkok 10200, THAILAND
Fax : 0-2623-5719  E-mail : grad@tbs.tu.ac.th
Copyright © 2015 Thammasat Business School, Thammasat University. All rights reserve