ประกาศคณะพาณิชย์ฯ เรื่อง การผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

 

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

เรื่อง การผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับนักศึกษาในสังกัดโครงการบริการสังคม ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

OFFICE OF GRADUATE STUDIES THAMMASAT BUSINESS SCHOOL
THAMMASAT UNIVERSITY
2 Prachan Rd., Pranakorn, Bangkok 10200, THAILAND
Fax : 0-2623-5719  E-mail : grad@tbs.tu.ac.th
Copyright © 2015 Thammasat Business School, Thammasat University. All rights reserve