คณะพาณิชย์ฯ ธรรมศาสตร์ จัดสอบ TU-GET (รอบพิเศษ)

สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อโครงการระดับบัณฑิตศึกษา
(MBA, XMBA, HRM, MRE, MAP, MSMIS, MIM, MIF และ Ph.D.)
ประจำปีการศึกษา 2560 แต่ยังไม่มีผลคะแนน TU-GET

 

คณะพาณิชย์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดสอบ TU-GET (รอบพิเศษ) สำหรับผู้สนใจสมัครสอบเข้าศึกษาต่อฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ของคณะพาณิชย์ฯ กำหนดการดังนี้

การรับสมัครและชำระเงิน

ประกาศผังที่นั่งสอบ

วัน-เวลาสถานที่สอบ

25 ธันวาคม 2559 – 15 มกราคม 2560

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560
ผ่านทาง www.grad.tbs.tu.ac.th หรือ
http://litu.tu.ac.th/TUGET/Login.aspx

 

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560
เวลา 13.00 – 16.00 น.
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


-  สำหรับผู้สมัครที่ไม่เคยลงทะเบียนสมัครสอบ TU-GET ที่สถาบันภาษามาก่อน ให้ลงทะเบียนการสมัครสอบ TU-GET ได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันภาษา http://litu.tu.ac.th/TUGET/Login.aspx เพื่อตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ สถานที่ วัน-เวลา และคะแนนได้ทางเว็บไซต์
-  พิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ TU-GET (รอบพิเศษ) ได้จากเว็บไซต์ http://gradreg.tbs.tu.ac.th เท่านั้น  กรอกรายละเอียดของผู้สมัครและนำไปชำระเงินผ่านธนาคารที่ระบุไว้ในใบชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 500 บาท โดยผู้สมัครต้องชำระเงินภายในวันที่กำหนด หากชำระภายหลังหรือชำระเงินผิดวิธี ถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะและขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
-  ผู้สมัครต้องสมัครเข้าศึกษาต่อโครงการระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านระบบ Online ที่ http://gradreg.tbs.tu.ac.th พร้อมชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้วผลคะแนนที่สอบ สามารถยื่นสมัครสอบของโครงการระดับบัณฑิตศึกษา (MBA, XMBA, HRM, MRE, MAP, MSMIS, MIM, MIF และ Ph.D.) โดยผู้สมัครต้องปฏิบัติดังนี้

-  แจ้งความจำนงการเข้าสอบโดยระบุ เลขที่บัตรประชาชน, ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้, และโครงการที่ท่านสมัคร ส่งอีเมล์มาที่ tbstuget@gmail.com ภายในวันที่ 15 มกราคม 2560


คลิกที่นี่เพื่อ พิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการสอบ TU-GET (รอบพิเศษ) คณะพาณิชย์ฯ

 

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม หรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการรับสมัคร กรุณาติดต่อ

งานบัณฑิตศึกษา ห้อง 122 

คณะพาณิชย์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Website : www.grad.tbs.tu.ac.th

E-mail: tbstuget@gmail.com

OFFICE OF GRADUATE STUDIES THAMMASAT BUSINESS SCHOOL
THAMMASAT UNIVERSITY
2 Prachan Rd., Pranakorn, Bangkok 10200, THAILAND
Fax : 0-2623-5719  E-mail : grad@tbs.tu.ac.th
Copyright © 2015 Thammasat Business School, Thammasat University. All rights reserve