ประชาสัมพันธ์การสอบ IS/THESIS ระดับบัณฑิตศึกษา คณะพาณิชย์ฯ

โครงการ

- MBA

- HRM

- XMBA

- MRE

- MSMIS

- MAP

- MIM

- MIF

- GEMBA

- Ph.D

- IBMP

หากสนใจเข้าร่วมฟัง กรุณาติดต่อแต่ละโครงการ ก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

OFFICE OF GRADUATE STUDIES THAMMASAT BUSINESS SCHOOL
THAMMASAT UNIVERSITY
2 Prachan Rd., Pranakorn, Bangkok 10200, THAILAND
Fax : 0-2623-5719  E-mail : grad@tbs.tu.ac.th
Copyright © 2015 Thammasat Business School, Thammasat University. All rights reserve