ประชาสัมพันธ์การสอบ IS/THESIS ระดับบัณฑิตศึกษา คณะพาณิชย์ฯ- 9 เม.ย. 62

โครงการ MBA

- ความพึงพอใจต่อโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด กรณีศึกษา รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง By ณรงค์ฤทธิ์ ทิมพุมเรียง

- งานให้คำปรึกษาทางธุรกิจ เรื่องการปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกส์ กรณีศึกษาอุปกรณ์ทางการแพทย์ By จารุภา ปุณยวิภากุล

- การศึกษาพฤติกรรมการทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน Mobile Banking ของผู้ใช้บริการที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล By เยาวลักษณ์ ปานประดิษฐ์

- การวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องการรับรู้ฉลากทางเลือกสุขภาพและผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร By ปวีณา วงศ์อัยรา

- ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินต่อความสามารถในการทำกำไรของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย By รุจิรา เสนาภักดิ์

- ฟินเทค(FinTech)ในมุมมองของสถาบันการเงินและผู้ประกอบการ FinTech Startup ในประเทศไทย By ณัฐรุจา เดชจินดา

- ธุรกิจแพลตฟอร์มข้อสอบแบบออนไลน์ (Online Test Bank Platform) By ธนกร สาแหรกทอง

- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ Application Netflix By ถิรดา มธุรสพรวัฒนา

- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีในตราสินค้าเฌอร่าของช่างและผู้รับเหมาในเขตกรุงเทพมหานคร By แพรวพรรณ ทับทองดี

- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่น แรบบิต ไลน์ เพย์(Rabbit Line Pay) By ทัศน์มน ลาภธนัญชัยวงศ์

- พฤติกรรมของผู้เช่าคอนโดที่ส่งผลต่อราคาเช่าบริเวณม.เกษตรบางเขน By ธีระพงศ์ เจริญฤทธิ์เสถียร

- อิทธิพลของที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย By ดวงใจ จิวะคุณานันท์

- แผนธุรกิจ KAN Hotel By ฐานิกา เชียงทอง

- แผนธุรกิจฟาร์มผักออร์แกนิค By นวพร เจริญวิริยะ

- การศึกษาความเหมือนและความแตกต่างของพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้า FMCG ระหว่างทางการซื้อจากหน้าร้านและการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ By น้ำฝน เขียวโสภณ

- การศึกษาตลาดแอปพลิเคชันอาหาร(Food Application)และพฤติกรรมผู้บริโภคต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันอาหาร(Food Application) By ณัฐรุจา พงศ์สุพัฒน์

- การศึกษาผลกระทบจากพฤติกรรมการสะสมคะแนนของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าปลีกขนาดใหญ่ (The impact of point collection on consumer bahavior) By พิชานัน ต่อสกุล

- การให้คำปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับบริษัทที่ปรึกษา ABC By รัชนี เพ็ญศรี

- ปัจจัยของนวัตกรรมองค์การและองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงาน กรณีศึกษาบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำกัด By รณกร ประทุมเกษร์

- แผนธุรกิจผลิตภัณฑ์เห็ดสมุนไพรบำรุงสุขภาพสารสกัดจากเห็ดถั่งเช่าสีทอง By ถิรธนา อินทรีย์

- การศึกษาระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) กับความสำเร็จในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการร้านค้าไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล By พิมพ์วิภา แก้วเพชราภรณ์

 

โครงการ HRM

- กระบวนการถ่ายโอนการเรียนรู้จากการฝึกอบรม By ธนายุทธ สิรินุตานนท์

- การประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบ HRIS ของพนักงานในกลุ่มบริษัท MBK Life Assurance By สินีนารถ วายุพักตร์

- การประเมินองค์กรแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา แผนกสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารแห่งหนึ่ง By สราลี พรหมจันทร์

- การหาความต้องการในการฝึกอบรม By กนกวรรณ ปิ่นแก้ว

- คุณค่าในงานของผู้ที่อยู่เบื้องหลัง By ปรีย์กมล ษรสุวรรณ์

- โปรแกรมดูแลพนักงานใหม่ : กรณีศึกษาบริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่ง By ณรงค์ชัย กาพย์ตุ้ม

- พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมของบริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด By ธีรดล โคตรเวียง

- แรงจูงใจในการเป็นพี่ต้นแบบอาชีพ By ภูมิสิทธิ์ ศิระศุภฤกษ์ชัย

- ลักษณะคนเก่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลในองค์กร By นลิศา เล็กนาวา

- วัฒนธรรมองค์กรกับพฤติกรรมของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ By ชุติมา อิทธิพเจริญ

- การบริหารสายอาชีพของพนักงานคนไทยที่ปฏิบัติงานต่างประเทศ กรณีศึกษา บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย By พรสรรค์ งอกงาม

- การสืบทอดกิจการของธุรกิจครอบครัว กรณีศึกษาทายาทหญิง By ศุภลักษณ์ นิติเจริญพงศ์

- ความตั้งใจสืบทอดธุรกิจครอบครัว กรณีศึกษาทายาทรุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3 By ณิชมน จงสิทธิสัจจะกุล

- นโยบายค่าตอบแทนผันแปรกับการลาออกของพนักงานระดับเจ้าหน้าที่กรณีศึกษาบริษัทผผู้จำหน่ายรถยนต์แห่งหนึ่ง By เสาวลักษณ์ จักรสันเทียะ

- แนวทางการพัฒนาทักษะงานวิศวกรรมของช่างในสายการผลิตและการเติบโตในสายงานระดับบริหาร กรณีศึกษาบริษัทผลิตไฟฟ้าเอกชน By อารยา มูลทองชุน

- ปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในการบริหารงานโครงการ By ภัสร์ธมลญา กุลละวณิชย์

- พนักงานดาวเด่นระดับนานาชาติและปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานดาวเด่นระดับนานาชาติ กรณีศึกษาบริษัทข้ามชาติเนเธอแลนด์ในธุรกิจอาหารสัตว์ By กิตติวรา รัตนธรรมธาดา

- Employer Brandind กับความตั้งใจที่จะสมัครงานของคน Generation Z By บวรรัตน์ ธนาฤทธิวราภัค

- การบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยเทคโนโลยีดิจิตัล (Digital HR) กับการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในการบริบทของการสรรหาบุคลากร By พัชราภา โพธิ์อ่อง

- ความตื่นตัวของพนักงานในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานบริหารทรัพยากรบุคคลกรณีศึกษา : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) By วันรวี จันทร์แต่งผล

- คุณลักษณะของภาวะผู้ตามแบบมีประสิทธิผลและแรงจูงใจที่มีผลและแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรนวัตกรรม By มาฆพร กรานต์เจริญ

- ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามความคิดเห็นของพนักงานในสถาบันการเงินเอกชนจังหวัดกรุงเทพมหานคร By อภิเชษฐ์ เลิศนิลกาญจน์

- ศึกษาแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร (กรณีศึกษา กลุ่ม บริษัท PwC ประเทศไทย) By สุชาดา ส่งพิริยะกิจ

 

โครงการ MSMIS

- การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการด้านการปฏิบัติงานผ่านการจัดการองค์ความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงาน กรณีศึกษาธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย (Applying the information systems to manage operations by using knowledge management system to increase the effectiveness of operations for case study SMEs Business in Thailand.) By ณัฐปคัลภ์ โชติธีระวงศ์

 

รายละเอียดการสอบ 

OFFICE OF GRADUATE STUDIES THAMMASAT BUSINESS SCHOOL
THAMMASAT UNIVERSITY
2 Prachan Rd., Pranakorn, Bangkok 10200, THAILAND
Fax : 0-2623-5719  E-mail : grad@tbs.tu.ac.th
Copyright © 2015 Thammasat Business School, Thammasat University. All rights reserve